ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.II.7331-2/CP/01/10

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-02-03 13:19:55

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB.II.AAnt.7160-16/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-01-05 13:59:55

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB.II.AAnt.7160-15/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-01-05 13:37:34

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-19/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-26 11:08:54

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-21/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-20 15:11:57

Zawiadomienie-GROŚ.VIII-7633-18/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-20 12:44:22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego BZP3.II.7331-7/CP/7/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-04-20 14:59:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19.04.2007r. BZP3.II.7331-7/CP/7/06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym postepowaniu o wydaniu w dniu 19.04.2007r. decyzji Nr 2/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa linii światłowodowej relacji: Świebodzin skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 3 obiekty TP.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek;

Akapit nr 4 - brak tytułu

w obrębie Ługów: nr 595/8 i 595/9

Akapit nr 5 - brak tytułu

w obrębie Rusinów : nr 555/5, 325/1, 555/4, 301/1, 300, 299, 298, 297, 324, 292, 150/5, 150/3, 150/4, 150/6, 473/4, 473/3, 473/5, 473/6, 495/2, 491/2, 451/5, 489, 421/2, 475/2, 501, 318/11 i 488

Akapit nr 6 - brak tytułu

w obrębie Glińsk: nr 2/1, 3, 4, 5, 105/2, 134/1, 122/1, 121/1, 320/2, 123/3, 123/5, 124/11, 125/1, 126/3, 127/3, 134/2, 152/1, 321/2, 152/4, 115/2, 115/1, 103/2, 6/1, 12, 103/3, 104/3, 103/5, 317, 323/1 i 584/1,

Akapit nr 7 - brak tytułu

w obrębie Jordanowo: nr 103/6, 104/1, 104/2, 330, 332, 729, 328/1, 328/2, 522/1, 503/6 i 509/2,

Akapit nr 8 - brak tytułu

w I obr. Świebodzina; nr 45 i 191/2.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2007-04-20 14:59:23
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2007-04-20 14:59:23
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-04-20 15:00:14
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-04-20 15:00:14
Artykuł był wyświetlony: 6085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-04-23 15:22:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 826, zmiana nr 189, poz. 1854)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły bądź placówki;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz.826 ze zm.);
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.);
k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926v ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Kandydat na stanowisko dyrektora urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ma obowiązek złożenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia lustracyjnego tj. oświadczenia że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 roku:
- nie pracował, nie pełnił służby ani nie był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa lub
- pracował, pełnił służbę, był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.1592 i Nr 249, poz.1832) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 25, poz.162).
Wykaz kategorii współpracy z organami bezpieczeństwa państwa jest określony w załączniku do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.).
4. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie” w terminie do dnia 25 maja 2007 r. do godz. 15.20 na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świebodzina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Graczyk Data wytworzenia informacji: 2007-04-23 15:22:59
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Graczyk Data wprowadzenia do BIP 2007-04-23 15:22:59
Wprowadził informację do BIP: Ryszard Graczyk Data udostępnienia informacji: 2007-04-23 15:56:14
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2007-04-23 15:56:14
Artykuł był wyświetlony: 6201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ZMIANY Nr 2 OSTATECZNEJ DECYZJI NR 12/CP-I/05 Z DNIA 31.08.2005R

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-04-24 12:16:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

BZP3.I.7331-10-11/CP/01/05-07 Świebodzin, dnia 24.04.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ZMIANY Nr 2 OSTATECZNEJ DECYZJI NR 12/CP-I/05 Z DNIA 31.08.2005R USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŚWIEBODZIN” Na „GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA W GMINIE ŚWIEBODZIN’ ETAP II – ZADANIE NR 3”

Akapit nr 3 - brak tytułu

Organ administracji publicznej, który wydał podstawową decyzję nr 12/CP-I/05 oraz decyzję nr 5/CP-I/07 jako zmianę nr 1 do podstawowej decyzji, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz nowe strony objęte zmianą nr 2 o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącym zmiany nr 2.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz nowe strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z wnioskiem inwestora Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie, zmiana dotyczy; przebiegu trasy (odcinków) projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zmiany lokalizacji niektórych przepompowni wynikłych min. z braku zgody niektórych właścicieli działek na przejście rurociągów lub lokalizacji przepompowni, podziałów działek w trakcie wykonywania decyzji jak i z błędnych założeń do przebiegu trasy z uwagi na konfiguracje terenu oraz z rozbudowy niektórych terenów o budownictwo mieszkaniowe.

Akapit nr 6 - brak tytułu

WYKAZ OBRĘBÓW I DZIAŁEK NA KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE INWESTYCJA Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN ( działki objęte zmianą nr 2 pisane są w nawiasach np. {23};

Akapit nr 7 - brak tytułu

Obręb Gościkowo; 101, 109, 110,115/5, 122, 126/2, 23, 27/2, 27/3, 284/1, 284/2, 292, 294, 295, 297, 299, 300, 301, 306, 307/4, 310/1, 319, 321/1, 321/2, 333, 9/1, 90, 93, 92, 94/5, 94/2, {285, 9/2, 310/4, 164, 33/4, 32/4, 148},

Akapit nr 8 - brak tytułu

Obręb Jordanowo; 108/3, 108/4, 132/1, 134, 141/2, 160/12, 160/14, 160/15, 166/1, 262/14, 262/15, 262/16, 262/9, 336, 500, 503/6, 509/1, 509/2, 512/1, 512/2, 513, 516/1, 517, 521/1, 522/1, 522/5, 531, 725/10, 725/5, 755, 791, 803, 826/1, 827/2, {516/4, 214, 522/9, 195},

Akapit nr 9 - brak tytułu

Obręb Nowy Dworek; 229, 237/1, 237/2, 238/2, 238/3, 238/4, 239, 240, 243/1, 243/2, 244, 255/1, 255/15, 108/3, 246, 201/3, 249, 137, 250/1, 251, 143/5, 252, 14, 1,
{184, 185/5, 156/3, 108/2, 180/3, 180/4},

Akapit nr 10 - brak tytułu

Obręb Rusinów; 10/2, 11/1, 150/5, 318/11, 430/1, 430/3, 44, 45, 460/1, 460/2, 463/3, 463/4, 463/6 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470/1, 471/1, 493/4, 495/2, 495/3, 499/2, 500/1, 501, 561/7, { 545, 318/7, 325/1, 322, 495/1, 493/5, 493/2},

Akapit nr 11 - brak tytułu

Obręb Glińsk-Witosław: 577/1 111/1, 140/1, 140/2, 215/2, 219, 264, 265, 266, 267/2, 268/3, 272, 321/3, 321/4, 322, 323/1,323/3, 323/5, 323/6, 324, 325, 327/1, 327/4, 432, 441, 575/1, 580/3, {575/16, 577/2, 575/17, 575/2, 23, 329, 321/5, 273/2},

Akapit nr 12 - brak tytułu

Obręb Rzeczyca-Wityń; 113/1, 113/2, 114/8, 130, 131/2, 132/1, 134/10, 148/2, 148/3, 156/2, 157, 158/10, 158/11, 158/14, 158/15, 158/4, 158/6, 159/4, 162/10, 162/8, 163, 169, 188/3, 198, 204/8, 242, 353, 56, 66/1, 66/2, 114/11, 166/2, 162/6, 158, 160,156/1, 153,152/1, 151, (150/3),
{128/16 129 102, 128/18, 128/8, 128/20, 168, 167, 158/5, 158/16, 166/1, 165, 164, 134/13},

Akapit nr 13 - brak tytułu

Obręb Borów; 165/1, 165/2, 24/2, 151/2, 151/1, 119, 46, 84/1, 92,

Akapit nr 14 - brak tytułu

Obręb Kupienino; 169/2, 169/5, 169/6, 170, 171, 196/2, 2/8, 39, (164), (190), 163, (83/4), 79, 11/2, 267, 10, 56/2, (52/2), (53/2), (51),

Akapit nr 15 - brak tytułu

Obręb Chociule; 357/2, 357/7, 363, 529/6, 80/30, 80/31, 80/45, 80/47, 80/48, 80/56, 80/57, 81, 83/5, 460, 380, 356, 354, 368, 396, 401/1, 80/17, 80/55, 361, 80/52, 360, 353/3, 359, 2, 358, 452/3, 459, 451/1, 451/2, 458, 450/1, 450/2, 455, 445/5, 445/3, 531/1, 531/3, 531/5, 533, {20/53, 20/54, 56/1, 78/1, 132/1, 133/1, 134/4, 134/5, 134/6, 135/1, 169, 205/4, 205/6, 205/7, 205/8, 208, 353/1, 353/2, 353/5, 357/6, 364, 365/1 372, 377, 389, 403, 443/3, 443/6, 443/8, 443/9, 443/11, 461, 528, 529/1, 532, 445/4},

Akapit nr 16 - brak tytułu

Obręb Rudgerzowice; (105/1), (105/2), 106, 158/3, 158/7, 158/9, 197/1, 197/2, 202/1, 202/2, 206, 209/1, 209/2, 212, 225/1, 229, 240, {34/3, 37, 39, 41, 44, 46, 63/1, 82, 84/1, 150, 151, 195, 202/3, 229, 349},

Akapit nr 17 - brak tytułu

Obręb Osogóra; 10/1, 107/8, 36, 37, 39/1, 39/2, 46, 47/1, 47/2, 53, 54/1, 55, 69, 75/3, 75/4, 76, 65/1, 43/2, 43/1, {6/4, 6/9, 6/10, 9, 10/2, 10/4, 11/1, 11/2, (12/6), 21/4, 31, 38, 48, 49, 50, 51/2, 51/3, 58, 59, 64/2, 64/3, 66, 67, 72, 74, 75/2, 103/11, 103/13, 107/5, 107/7},

Akapit nr 18 - brak tytułu

Obręb Rosin; 156/1, 157/3, 157/4, 160/2, 23, 54/39, 75/1, 79, 80, 21, 16/2, 18/4, 78, 77, 112, 117, 164/2, 164/1, 165, 167/1, 54/57, 23, 155/1, 130/2, 130/5, 162, {37/4, 46, 76, 366/1, 40, 42/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44/3, 44/4, 54/25, 54/64, 54/56, 54/65, 119, 125/1, 127/1, 163/1, 354},

Akapit nr 19 - brak tytułu

Obręb Kępsko; 145/2, 146/3, 146/4, 146/7, 147/1, 147/2, 148, 149, 174/2, 178/1, 179/1, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 182, 194, 230/3, 230/5, 230/6, 237, 237/2, 3, 30/1, 95/12, 95/5, 170/5, 175/2, 145/2, 237/3, 230/8, 230/7, 226, {18, 46, 93/3, 95/13, 184, 237, 230/1},

Akapit nr 20 - brak tytułu

Obręb Ługów; (205/1), (205/2), 215/6, 215/7, 225, 226, 227, 228, 255/13, 273/6, 308, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 311, 312/1, 318, 328, 358, 359, 364, 453/2, 595/9, 595/11, {453/1, 595/10, 595/11},

Akapit nr 21 - brak tytułu

Obręb Wilkowo; 241/5, 241/7, 241/8, 242/2, 243, 238, 10/23, 12, 8/3, 182/8, 225, 240/2, 240/3, 121, 29/3, 29/8, 29/52, 117/3, 132/1, 132/4, 214/2, 103/1, 245, 36, 37, 32/1, 29/64, 244/3, 244/4, 129/2, 129/1, 235, 236, 30, 29/6, 213/4,

Akapit nr 22 - brak tytułu

Obręb Rozłogi; 22, 50/4, 74, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 146, 150/2, 153, 154, 158/1, 160, 161, 162/1,

Akapit nr 23 - brak tytułu

Obręb Grodziszcze; 141/12, 212, 213/3, 268/26, 268/28, 268/33, 268/6, 270, 275/1, 251, 266/1, 141/10, 141/3, 141/5, 141/14, 141/9, 274, 141/8, {141/18, 213/4, 213/2, 141/16, 213/5, 128/2, 129/2},

Akapit nr 24 - brak tytułu

Obreb Jeziory; 29/5, 93/1, 93/2, 96, (97/4), 103/4, 103/8, 119, 128/3, 128/4, 162/5, 162/10, 162/15, 162/16, 162/19, 162/25, 164, 165, 166/1, 172

Akapit nr 25 - brak tytułu

Obręb Lubinicko; 8/1, 35, 40, 41, 80/3, 81/13, 81/15, 81/16, 81/17, 151/16, 117, 124, 125, 158, 167, 218, 219/4, 233, 235/1, 235/2, 236/3, 236/4, 239/1, 239/2, 6, 7, 8, 9, 10, {17/31},

Akapit nr 26 - brak tytułu

Obręb Raków; 107/8, 122/1, 118, 63/5, 121, 122/5, 65, 109/1, 124, 155, 77, 126/1, 64/9, {80/2, 103, 111/1, 78, 79, 230/1},

Akapit nr 27 - brak tytułu

Obręb Podlesie; 1/2, 1/1, 30/4, 30/3, 67, 68/3, 30/2, {3/7, 3/8, 55/1},

Akapit nr 28 - brak tytułu

Obręb I Świebodzin; 13, 15, 27, 28, 29, 30, 195/15, 195/101, 196, 200/1, [200/2], [210], [217/3], [218/8], [218/10], {331/8, 181/1, 45},

Akapit nr 29 - brak tytułu

Obręb II Świebodzin; 3, 370/1 {262, 158, 353},

Akapit nr 30 - brak tytułu

Obręb III Świebodzin; 338, 330, 96, 140, 142, 145, 20/8, 332/3, 333/13, 334, 336/1, 336/9, 340/103, 340/105, 340/78, 341/1, 341/16, 341/17, 341/3, 341/44, 341/5, 341/7, 341/9, 351/33, 513, 590, 72, 795/1, 83, 94/13, 94/24, 94/25, 99, {113, 88/1, 89, 20/56, 20/57},

Akapit nr 31 - brak tytułu

Obręb IV Świebodzin; 175/2.

Akapit nr 32 - brak tytułu

Legenda;
1) Działki, przez które przechodzi sieć wodociągowa – pisane prosto np. 23,
2) Działki, przez które przechodzi sieć kanalizacyjna – pisane pochyło np. 23
3) Działki, wspólne dla ww. mediów– pisane prosto wytłuszczone np. 23,
4) Działki dotyczące trasy kabli zasil. pompy dot. wody – w nawiasie np. [23],
5) Działki dotyczące trasy kabli zasil. przepompownie ścieków – w nawiasie np (23).

Akapit nr 33 - brak tytułu

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa organ administracji publicznej zobowiązuje się zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji umożliwić stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w przypadku ich wystąpienia. Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. nr 50) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2007-04-24 12:16:07
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2007-04-24 12:16:07
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-04-24 12:25:54
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-04-24 12:25:54
Artykuł był wyświetlony: 6069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu