ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o zebraniu materiałów koniecznych do wydania decyzji BZP3.II.7331-4/CP/03/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-11 10:07:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.05.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-4/CP/03/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

Obwieszczenie o zebraniu materiałów koniecznych do wydania decyzji

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Zakład Inwestycji Energetycznych „INVECO” Sp. z o. o. ul. Fryderyka Chopina 1, 61-708 Poznań, dla inwestora „ ENEA” Oddział Dystrybucji Zielona Góra, z siedzibą ul. Zacisze 65-775 Zielona Góra w imieniu, którego z pełnomocnictwa występuje Pan Jerzy Maciejak projektant Energetyki Poznańskiej Zakładu Inwestycji Energetycznych „INVECO” Sp. z o. o. (adres do korespondencji: 65-001 Zielona Góra ul. Prosta 13) o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, demontaż istniejącej stacji transformatorowej R-4533, budowa linii napowietrznej SN 15kV, demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV i budowa powiązań kablowych nn 0,4 kV istniejącej stacji z projektowaną na działkach nr 196/7, 196/2, 198/1, 210/5, 209, 208/3, 207/3, 206/1, 206/2 i 207/1 w obr. wsi Lubinicko gm. Świebodzin, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7. dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-05-11 10:07:45
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-05-11 10:07:45
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-05-11 10:09:33
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-05-11 10:09:33
Artykuł był wyświetlony: 5962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO BZP3.II.7331-5/CP/1/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-16 14:18:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16.05.2007r

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-5/CP/1/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na określeniu strefy ochronnej bezpośredniej wokół istniejącej hydroforni obejmującej działki nr 6/11 i 10/33 w obr. wsi Wilkowo gm. Świebodzin.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-05-16 14:18:35
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-05-16 14:18:35
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-05-16 14:20:32
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-05-16 14:20:32
Artykuł był wyświetlony: 5916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP3.I.7331-4/CP/03/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-22 10:24:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.05.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-4/CP/03/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.),, informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Gminy Świebodzin w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - przy ul. Okrężna dz. nr 231, 234, 229/4 i 230/4 w II obrębie Świebodzina”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie

Akapit nr 5 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Akapit nr 7 - brak tytułu

Budowa oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - przy ul. Okrężna dz. nr 231, 234, 229/4 i 230/4 w II obrębie Świebodzina

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-05-22 10:24:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-05-22 10:24:00
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-05-22 10:26:53
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-05-22 10:26:53
Artykuł był wyświetlony: 5805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP3.II.7331-3/CP/4/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-29 12:45:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 28.05.2007.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-3/CP/4/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wydaniu w dniu 28.05.2007r. decyzji Nr 3/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa oświetlenia drogowego przy drodze na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - dz. nr 66/1 i 66/2 w obrębie wsi Rzeczyca gm. Świebodzin”

Akapit nr 5 - brak tytułu

Decyzji nadano, na wniosek inwestora Gminy Świebodzin z uwagi na ważny interes społeczny i w oparciu o art. 108 § 1 ustawy kpa, rygor natychmiastowej wykonalności

Akapit nr 6 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Akapit nr 7 - brak tytułu

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Akapit nr 8 - brak tytułu

Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Akapit nr 9 - brak tytułu

o wydaniu w dniu 28.05.2007r. decyzji Nr 3/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa oświetlenia drogowego przy drodze na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - dz. nr 66/1 i 66/2 w obrębie wsi Rzeczyca gm. Świebodzin”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-05-29 12:45:22
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-05-29 12:45:22
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-05-29 12:48:09
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-05-29 12:48:09
Artykuł był wyświetlony: 5685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO BZP3.I.7331-6/CP/01/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-30 11:39:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 30.05.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-6/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakład Inwestycji Energetycznych „INVECO” Sp. Z o. o. dla inwestora „ ENEA” S.A. Poznań, z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań w imieniu, którego z pełnomocnictwa występuje Pan Ryszard Wawrzyniak projektant Energetyki Poznańskiej Zakładu Inwestycji Energetycznych „INVECO” Sp. z o. o. (adres do korespondencji: 65-001 Zielona Góra ul. Prosta 13) o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowych SN 15kV w obrębie ulic Łąki Zamkowe i Park Chopina w Świebodzinie na działkach nr 295, 262, 159/2, 297, 294/1, 296/6 i 292 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowych SN 15kV w obrębie ulic Łąki Zamkowe i Park Chopina w Świebodzinie na działkach nr 295, 262, 159/2, 297, 294/1, 296/6 i 292 w II obrębie Świebodzina.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-05-30 11:39:24
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-05-30 11:39:24
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-05-30 11:41:58
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-05-30 11:41:58
Artykuł był wyświetlony: 5718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP3.II.7331-5/CP/3/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-30 14:57:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 30.05.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-5/CP/3/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na określeniu strefy ochronnej bezpośredniej wokół istniejącej hydroforni obejmującej działki nr 6/11 i 10/33 w obr. wsi Wilkowo gm. Świebodzin, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienie z Starostą Powiatu w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie

Akapit nr 5 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7. dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-05-30 14:57:57
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-05-30 14:57:57
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-05-30 15:00:41
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-05-30 15:00:41
Artykuł był wyświetlony: 5823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego BZP3.I.7331-4/CP/4/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-31 13:26:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

dla inwestycji pn. „budowa oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - przy ul. Okrężna dz. nr 231, 234, 229/4 i 230/4 w II obrębie Świebodzina.”

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 30.05.2007.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-4/CP/4/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wydaniu w dniu 30.05.2007r. decyzji Nr 7/CP-I/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - przy ul. Okrężna dz. nr 231, 234, 229/4 i 230/4 w II obrębie Świebodzina.”

Akapit nr 6 - brak tytułu

Decyzji nadano, na wniosek inwestora Gminy Świebodzin z uwagi na ważny interes społeczny i w oparciu o art. 108 § 1 ustawy kpa, rygor natychmiastowej wykonalności

Akapit nr 7 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Akapit nr 8 - brak tytułu

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Akapit nr 9 - brak tytułu

Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-05-31 13:26:42
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-05-31 13:26:42
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-05-31 13:29:22
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-05-31 13:29:22
Artykuł był wyświetlony: 5849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego BZP3.II.7331-4/CP/4/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-04 13:09:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

pn. „budowa stacji transformatorowej, demontaż istniejącej stacji transformatorowej R-4533, budowa linii napowietrznej SN 15kV, demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV i budowa powiązań kablowych nn. 0,4 kV istniejącej stacji z projektowaną na działkach nr 196/7, 196/2, 198/1, 210/5, 209, 208/3, 207/3, 206/1, 206/2 i 207/1 w obr. wsi Lubinicko gm. Świebodzin

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 04.06.2007

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-4/CP/4/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wydaniu w dniu 04.06.2007r. decyzji Nr 4/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa stacji transformatorowej, demontaż istniejącej stacji transformatorowej R-4533, budowa linii napowietrznej SN 15kV, demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV i budowa powiązań kablowych nn. 0,4 kV istniejącej stacji z projektowaną na działkach nr 196/7, 196/2, 198/1, 210/5, 209, 208/3, 207/3, 206/1, 206/2 i 207/1 w obr. wsi Lubinicko gm. Świebodzin.”

Akapit nr 6 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Akapit nr 8 - brak tytułu

Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 13:09:52
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-04 13:09:52
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 13:12:38
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-06-04 13:12:38
Artykuł był wyświetlony: 5760 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 116/B/07 Burmistrza Świebodzina z dnia 05 czerwca 2007 r w sprawie: wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Świebodzinie i do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-05 10:14:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 116/B/07
Burmistrza Świebodzina
z dnia 05 czerwca 2007 r


w sprawie: wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Świebodzinie i do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.


Na podstawie art. 160 § 2 w związku z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
zarządza się co następuje:

§1.1. Z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników ludowych.
2. Zgodnie z art. 160, 161, 162, 163, 164 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) rady gmin najpóźniej w październiku dokonują wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych na nową kadencję 2008 - 2011.
3. W związku z powyższym ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2008 - 2011:
a. do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - do Wydziału Karnego,
b. do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
§2.1. Kandydat na ławnika winien spełniać następujące wymagania:
a. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
b. być nieskazitelnego charakteru,
c. mieć ukończone 30 lat,
d. być zatrudnionym lub zamieszkiwać w miejscu kandydowania co najmniej rok,
e. nie przekroczył 70 lat.
f. być zdolnym ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
g. posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
§3.1. Ławnikami nie mogą być:
a. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
b. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
c. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
d. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
e. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
f. duchowni,
g. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
h. funkcjonariusze Służby Więziennej,
i. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
§4. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
§5. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach cywilnych i karnych zgłaszają:
a. prezesi sądów,
b. stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
c. oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
§6.1. Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
2. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
4. O kandydatach na ławników rada gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji.
§7.1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
2. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
3. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa w ust. 2.
4. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
§8. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do Rady Gminy Świebodzin.
§9. Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin. Wzór karty dostępny jest także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.
§10.1. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
a. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
b. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
c. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
d. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
2. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§11.1. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w § 6 pkt.1 niniejszego zarządzenia, pozostawia się bez biegu.
2. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w biuletynie informacji publicznej, prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Świebodzin.


Burmistrz Świebodzina
(-) Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Miara Data wytworzenia informacji: 2007-06-05 10:14:30
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Miara Data wprowadzenia do BIP 2007-06-05 10:14:30
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2007-06-05 10:22:04
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2007-06-05 10:22:04
Artykuł był wyświetlony: 5733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu