ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie-GROŚ.VIII-7633-3/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-03 13:57:39

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-03 14:19:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.04.2009r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

Akapit nr 3 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Akapit nr 4 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

Akapit nr 5 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 6 - brak tytułu

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina
pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. nr 50, w godzinach pracy Urzędu.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Akapit nr 10 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2009-04-03 14:19:21
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2009-04-03 14:19:21
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-04-03 14:21:07
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-04-03 14:21:07
Artykuł był wyświetlony: 5467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie o wyniku przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-09 12:36:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 09 kwiecień 2009r

INFORMACJA
o wyniku przetargu

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie działając zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 Nr 207, poz.2108) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2009r o godz. 10 w na Basenie Miejskim „Świewoda” w Świebodzinie odbył się II przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność biurową położonego na Basenie Miejskim „Świewoda” przy ul. Sulechowskiej 6.
W związku z nie wpłaceniem wadium w określonym terminie, przetarg został unieważniony na podstawie §4.1, pkt.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podpisy członków Komisji:
1. Robert Wojewódka
2. Małgorzata Popławska
3. Wioletta Zańko

Zatwierdził:
Jarosław Aszakiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Zańko Data wytworzenia informacji: 2009-04-09 12:36:07
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Zańko Data wprowadzenia do BIP 2009-04-09 12:36:07
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2009-04-09 12:37:13
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2009-04-09 12:37:13
Artykuł był wyświetlony: 5496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-5/CP/01/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-21 14:43:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 21.04.2009r

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w dzialce nr 522/9 w obr. Jordanowo, dla doprowadzenia wody do Stacji Poboru Opłat SPO „Jordanowo” w km 68+341.

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Rytlewskiego Marka pracownika „Transprojekt Gdański” Sp. z o. o. występującego z pełnomocnictwa inwestora „AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA” S.A. o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w dzialce nr 522/9 w obr. Jordanowo, dla doprowadzenia wody do Stacji Poboru Opłat SPO „Jordanowo” w km 68+341.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-04-21 14:43:15
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-04-21 14:43:15
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-04-21 14:44:50
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-04-21 14:44:50
Artykuł był wyświetlony: 5324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-5/CP/01/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-22 14:38:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Świebodzinie"

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.04.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Janusz Piechowiak pracownik Pracowni Projektowej „PROFIL BIS” z siedziba w Zielonej Górze o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Świebodzinie - w niżej określonych zadaniach:

Akapit nr 6 - brak tytułu

Zad. nr 1 :

Akapit nr 7 - brak tytułu

przebudowa dróg przy budynkach nr 1, 3, 5 przy ul. Konarskiego z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnych; na działkach nr 393/11; 390; 626 i 627 w II. obr. Świebodzina,

Akapit nr 8 - brak tytułu

Zad. Nr 2:

Akapit nr 9 - brak tytułu

przebudowa dróg i parkingów przy budynkach nr 17, 19, 21 przy ul. Konarskiego, oraz przebudowa ulicy Topolowej, odwodnienie, oświetlenie ulic oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnych; na działkach nr 386/14; 390; 382/10; 374; 383/3; 379/1; 376/1; 376/2; 377 i 378 w II. obr. Świebodzina,

Akapit nr 10 - brak tytułu

Zad. Nr 3:

Akapit nr 11 - brak tytułu

przebudowa drogi dojazdowej od ulicy Konarskiego (przy rondzie Solidarności) do budynku na działce nr 428/10 i połączenia z Aleją 700-lecia z odwodnieniem i przebudową oświetlenia; na działkach nr 443; 444/31; 186 i 185/1 w II. obr. Świebodzina.

Akapit nr 12 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 13 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 14 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 15 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-04-22 14:38:02
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-04-22 14:38:02
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-04-22 14:48:21
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-04-22 14:48:21
Artykuł był wyświetlony: 5380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu