ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-1/CP/02/10

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-02-16 07:42:31

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.II.7331-2/CP/01/10

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-02-03 13:19:55

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB.II.AAnt.7160-16/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-01-05 13:59:55

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB.II.AAnt.7160-15/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-01-05 13:37:34

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-19/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-26 11:08:54

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-21/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-20 15:11:57

Zawiadomienie-GROŚ.VIII-7633-18/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-20 12:44:22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego BZP3.II.7331-7/CP/7/06

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-04-20 14:59:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19.04.2007r. BZP3.II.7331-7/CP/7/06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym postepowaniu o wydaniu w dniu 19.04.2007r. decyzji Nr 2/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa linii światłowodowej relacji: Świebodzin skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 3 obiekty TP.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek;

Akapit nr 4 - brak tytułu

w obrębie Ługów: nr 595/8 i 595/9

Akapit nr 5 - brak tytułu

w obrębie Rusinów : nr 555/5, 325/1, 555/4, 301/1, 300, 299, 298, 297, 324, 292, 150/5, 150/3, 150/4, 150/6, 473/4, 473/3, 473/5, 473/6, 495/2, 491/2, 451/5, 489, 421/2, 475/2, 501, 318/11 i 488

Akapit nr 6 - brak tytułu

w obrębie Glińsk: nr 2/1, 3, 4, 5, 105/2, 134/1, 122/1, 121/1, 320/2, 123/3, 123/5, 124/11, 125/1, 126/3, 127/3, 134/2, 152/1, 321/2, 152/4, 115/2, 115/1, 103/2, 6/1, 12, 103/3, 104/3, 103/5, 317, 323/1 i 584/1,

Akapit nr 7 - brak tytułu

w obrębie Jordanowo: nr 103/6, 104/1, 104/2, 330, 332, 729, 328/1, 328/2, 522/1, 503/6 i 509/2,

Akapit nr 8 - brak tytułu

w I obr. Świebodzina; nr 45 i 191/2.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2007-04-20 14:59:23
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2007-04-20 14:59:23
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-04-20 15:00:14
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-04-20 15:00:14
Artykuł był wyświetlony: 5872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-04-23 15:22:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 826, zmiana nr 189, poz. 1854)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły bądź placówki;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz.826 ze zm.);
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.);
k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926v ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Kandydat na stanowisko dyrektora urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ma obowiązek złożenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia lustracyjnego tj. oświadczenia że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 roku:
- nie pracował, nie pełnił służby ani nie był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa lub
- pracował, pełnił służbę, był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.1592 i Nr 249, poz.1832) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 25, poz.162).
Wykaz kategorii współpracy z organami bezpieczeństwa państwa jest określony w załączniku do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.).
4. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie” w terminie do dnia 25 maja 2007 r. do godz. 15.20 na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świebodzina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Graczyk Data wytworzenia informacji: 2007-04-23 15:22:59
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Graczyk Data wprowadzenia do BIP 2007-04-23 15:22:59
Wprowadził informację do BIP: Ryszard Graczyk Data udostępnienia informacji: 2007-04-23 15:56:14
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2007-04-23 15:56:14
Artykuł był wyświetlony: 5985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu