ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o zebraniu niezbędnych uzgodnień BZP3.I.7331-10-11/CP/11/05-07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-19 07:33:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19.06..2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-10-11/CP/11/05-07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

O ZEBRANIU NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ DO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE ZMIANY NR 2 DECYZJI NR 12/CP-I/05 Z DNIA 31.08.2005R USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŚWIEBODZIN” Na „GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA W GMINIE ŚWIEBODZIN” ETAP II – ZADANIE NR 3”

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa informuje mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o posiadaniu niezbędnych uzgodnień; z Wojewódzkim Konserwatorem przyrody znak; RŚ.V. Mar.6336-239/05/07 z dnia 09.05.2007r. w zakresie ochrony przyrody, Marszałkiem woj. Lubuskiego znak; D.W.I.-LZMiUW-219/07 z dnia 31.05.2007r. w zakresie urządzeń melioracji wodnych, z Starosta Powiatu Świebodzińskiego znak; OŚR.IV.7633-84/07 z dnia 10.05.2007r. i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znak; ZU-2120-41/07/8/07 z dnia 11.05.2007r. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, z Zarządem Dróg Powiatowych znak; ZDO-601-44/07 z dnia 21.05.2007r. Zarządem Dróg Wojewódzkich znak; ZDW-ZG-II/5265/229/05/07 z dnia 10.05.2007r. i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze znak; GDDKiA-O/ZG.7tb-435/16/2007 z dnia 23.05.2007r. w zakresie inwestycji w obszarze przyległym i w pasie drogowym oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Wnioskodawca, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świebodzinie, ustalił ostateczną trasę przebiegu projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz lokalizacji przepompowni. Wobec powyższego organ administracji publicznej informuje mieszkańców miasta i gminy o tym fakcie przedstawiając poniżej

Akapit nr 8 - brak tytułu

WYKAZ OBRĘBÓW I DZIAŁEK NA KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE INWESTYCJA

Akapit nr 9 - brak tytułu

1. Obręb Gościkowo; 301, 292, 92, 93, 94/2, 94/5, 284/1, 285, 284/2, 306, 307/4, 310/4, 115/5, 319, 164, 299, 23, 297, 27/3, 33/4, 32/4, 90, 333, 148, 122, 110, 295, 89, oraz działki objęte aktualnym planem; nr 9/2 „Teren komunikacji pieszej”, nr 27/2 „Bud. mieszkaniowe jednorodzinne”, dz. nr 147/1, 147/2 i 147/3 (przed podziałem nr 147) „Przepompownia”,

Akapit nr 10 - brak tytułu

2. Obręb Jordanowo; 503/6, 755, 516/4, 517, 521/4, 214, 509/2, 500, 512/2, 512/1, 531, 509/1, 160/15, 513, 522/1, 522/9, 827/2, 803, 791, 826/1, 195, 328/2

Akapit nr 11 - brak tytułu

3. Obręb Nowy Dworek; 249, 250/1, 229, 237/1, 237/2, 238/2, 238/3, 238/4, 244, 243/1, 243/2, 108/2, 108/3, 255/1, 184, 185/5, 156/3, 255/15, 201/3, 180/3, 180/4, 188,

Akapit nr 12 - brak tytułu

4. Obręb Rusinów; 10/2, 44, 545, 318/7, 325/1, 322, 150/5, 501, 463/6, 463/3, 500/1, 463/4, 499/2, 460/1, 495/1, 495/3, 493/5, 493/2, 493/4

Akapit nr 13 - brak tytułu

5. Obręb Glińsk-Witosław: 577/1, 575/16, 575/17, 575/2, 575/1, 577/2, 23, 329, 327/1, 321/5, 321/4, 322, 323/5, 325, 324, 323/3, 323/1,

Akapit nr 14 - brak tytułu

6. Obręb Rzeczyca -Wityń; 114/8, 113/2, 128/16, 129, 102, 128/18, 113/1, 130, 128/8, 128/20, 150/3, 151, 66/2, 66/1, 169, 56, 188/3, 196/5, 204/8, 148/3, 165, 164, 148/2, 134/13, 157, 156/1, 153, 152/1, 353, 168, 167, 166/2, 163, 162/10, 159/4, 158/5, 158/4, 160, 158/16, 158/15 oraz działki objęte aktualnym planem; nr 166/1 i 162/6 „Bud. mieszkaniowe jednorodzinne”,

Akapit nr 15 - brak tytułu

7. Obręb Borów; 165/1, 165/2, 24/2, 151/2, 151/1, 84/1, 92, 119, 86/10, 86/8, 46

Akapit nr 16 - brak tytułu

8. Obręb Kupienino; 169/2, 169/6, 2/8, 169/2, 171, 169/5, 170, 164, 56/2, 39, 190, 163, 83/4, 51, 52/2, 79, 11/2, 267, 10, (PKP dz. nr 136/5, 136/3, teren zamknięty),

Akapit nr 17 - brak tytułu

9. Obręb Chociule; 80/31, 445/3, 445/4, 460, 20/10, 533, 531/1, 360, 80/52, 361, 403, 357/2, 535/3, 354, 357/7, 357/6, 364, 528, 529/1, 531/3, 531/5, 2, 450/1, 450/2, 451/2, 445/5, 451/1, 452/3, 455, 458, 459, 80/17, 358, 372, 356, 380, 389, 205/8, 205/6,

Akapit nr 18 - brak tytułu

10. Obręb Rudgerzowice; 202/1, 202/2, 202/3, 197/1, 197/2, 209/1, 209/2, 240, 225/1, 229, 106, 206, 23/4, 212,

Akapit nr 19 - brak tytułu

11. Obręb Osogóra; 43/1, 43/2, 65/1, 107/8, 39/1, 39/2, 37, 36, 9, 75/4, 75/3, 10/2, 107/7, 39/1, 39/2, 69, 76, 10/1, 12/6,

Akapit nr 20 - brak tytułu

12. Obręb Rosin; 16/2, 18/4, 21, 23, 37/4, 40, 42/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44/3, 44/4, 46, 54/22, 54/25, 54/56, 54/64, 54/65, 75/1, 76, 78, 79, 80, 112, 117, 119, 125/1, 127/1, 130/2, 130/5, 155/1, 156/1, 157/3, 157/4, 160/2, 162, 163/1, 164/1, 164/2, 167/1, 366/1, 54/68 oraz objęta aktualnym planem; nr 54/39 „Produkcyjno-usługowa i inne funkcje np. budownictwo mieszkaniowe”

Akapit nr 21 - brak tytułu

13. Obręb Kępsko; 3, 30/1, 46, 93/3, 95/12, 95/13, 95/5, 145/2, 146/3, 146/4, 146/7, 147/1, 147/2, 148, 149, 174/2, 179/1, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 182, 184, 194, 226, 230/3, 230/7, 237/2 oraz dz. nr 230/5, 230/6 objęte ustaleniami decyzji Wojewody Lubuskiego nr 1/2005 o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S3 i działka objęta aktualnym planem: nr 18 „Zbiornik retencyjny na rzece Jabłonna”,

Akapit nr 22 - brak tytułu

14. Obręb Ługów; 225, 228, 308, 310/1, 358, 311, 227, 364, 310/3, 310/4, 310/2, 226, 255/13, 359, 453/2, 312/1, 328, 595/9, 595/11,

Akapit nr 23 - brak tytułu

15. Obręb Wilkowo; 214/2, 240/2, 240/3, 241/5, 213/4, 225, 182/9, 241/8, 129/1, 129/2, 132/4, 132/1, 29/13, 241/7, 242/2, 243, 238, 10/23, 8/3, 235, 30, 236, 12, 121/1, 121/2, 29/6, 244/4, 29/3, 29/8, 29/52, 29/64, 117/3, 244/3, 103/1, 37, 32/1, 36, 245 oraz dz. nr 63, 89, 25/3, 25/2, teren zamknięty PKP

Akapit nr 24 - brak tytułu

16. Obręb Rozłogi; 144, 22, 136, 140, 141, 146, 150/2, 160, 161, 162/1, 74, 153,

Akapit nr 25 - brak tytułu

17. Obręb Grodziszcze; 212/3, 213/2, 213/5, 275/1, 270, 268/6, 213/4, 141/18, 141/16, 266/1, 141/3, 141/22, 268/33, 128/2, 129/2,

Akapit nr 26 - brak tytułu

18. Obręb Jeziory; 93/1, 93/2, 96, 103/4, 103/8, 162/19, 162/5, 162/15, 162/16, 128/4, 128/3, 29/5, 162/25, 164, 165, 172, 119, (dz. nr 166/1 objęta aktualnym planem „Składowisko odpadów”),

Akapit nr 27 - brak tytułu

19. Obręb Lubinicko; 10, 9, 8, 7, 6, 40, 35, 41, 117, 167, 124, 125, 158, 151/16, 235/2, 218, 219/4, 236/3, 233, 80/3, 81/16, 81/15, 81/13, 16, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/25, 17/27, 17/31, 235/2, 235/1, 239/1, 239/2, 81/13, 81/17, 81/15, 8/1

Akapit nr 28 - brak tytułu

20. Obręb Raków; 64/9, 78, 79, 80/2, 103, 109/1, 111/1, 118, 121, 122/1, 122/5, 124, 126/1, 155, 107/8,

Akapit nr 29 - brak tytułu

21. Obręb Podlesie; 1/1, 1/2, 3/7, 3/8, 30/2, 30/3, 30/4, 55/1, 67, 68/3,

Akapit nr 30 - brak tytułu

22. Obręb I Świebodzin; 13, 27, 28, 30, 15, 29, 200/1, 196, 195/15, 195/101, 45, 181/1, 370/1,

Akapit nr 31 - brak tytułu

23. Obręb II Świebodzin; 3, 20/2, 14, 19, 27, 24, 26/1, 262, 158, 263/1, 353, 18 oraz dz. nr 1 teren zamknięty PKP,

Akapit nr 32 - brak tytułu

24. Obręb III Świebodzin; 72, 140, 83, 96, 513, 142, 590, 20/8, 94/13, 88/1, 340/78, 89, 99, 145, 336/1, 338, 20/57 oraz objęta aktualnym planem; dz. nr 113 „Rekreacja”, oraz dz. nr 141 teren zamknięty PKP,

Akapit nr 33 - brak tytułu

25. Obręb IV Świebodzin; 175/2, 234, 231,

Akapit nr 34 - brak tytułu

26. Obręb Lubogóra; działki objęte aktualnym planem; nr 26/21 i 26/22 „Inwestycje drogowe i wod. – kan.”.

Akapit nr 35 - brak tytułu

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa organ administracji publicznej zobowiązuje się zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji umożliwić stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w przypadku ich wystąpienia.

Akapit nr 36 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. nr 50) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 37 - brak tytułu

o zebraniu niezbędnych uzgodnień do postępowania administracyjnego w sprawie zmiany nr 2 decyzji Nr 12/CP-I/05 z dnia 31.08.2005r ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świebodzin” Na „GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA W GMINIE ŚWIEBODZIN” ETAP II – ZADANIE NR 3”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-19 07:33:32
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-19 07:33:32
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 07:42:45
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-06-19 07:42:45
Artykuł był wyświetlony: 5634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-20 10:59:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 826, zmiana nr 189, poz. 1854)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły bądź placówki;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz.826 ze zm.);
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zm.);
k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926v ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Kandydat na stanowisko dyrektora urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ma obowiązek złożenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia lustracyjnego tj. oświadczenia że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 roku:
- nie pracował, nie pełnił służby ani nie był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa lub
- pracował, pełnił służbę, był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.1592 i Nr 249, poz.1832) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 25, poz.162).
Wykaz kategorii współpracy z organami bezpieczeństwa państwa jest określony w załączniku do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.).
4. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie” w terminie do dnia 13 lipca 2007 r. do godz. 15.20 na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świebodzina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Graczyk Data wytworzenia informacji: 2007-06-20 10:59:15
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Graczyk Data wprowadzenia do BIP 2007-06-20 10:59:15
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2007-06-20 11:00:55
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2007-06-20 11:00:55
Artykuł był wyświetlony: 5502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego BZP3.II.7331-5/CP/4/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-21 09:49:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 21.06.2007

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-5/CP/4/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wydaniu w dniu 21.06.2007r. decyzji Nr 5/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „określenie strefy ochronnej bezpośredniej wokół istniejącej hydroforni obejmującej działki nr 6/11 i 10/33 w obr. wsi Wilkowo gm. Świebodzin”

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Akapit nr 8 - brak tytułu

pn. „określenie strefy ochronnej bezpośredniej wokół istniejącej hydroforni obejmującej działki nr 6/11 i 10/33 w obr. wsi Wilkowo gm. Świebodzin”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-21 09:49:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-21 09:49:00
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-06-21 09:51:04
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-06-21 09:51:04
Artykuł był wyświetlony: 5528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-6/CP/5/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 10:06:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.06.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-6/CP/5/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.),, informuję strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Jerzego Klimczaka proj. Przedsiębiorstwa Projektowego „ELPLAN” z siedzibą Al. Konstytucji 3. Maja 15, 65-805 Zielona Góra, występującego z upoważnienia inwestora „ ENEA” w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz kablowej linii nn – 0,4 kV na działkach nr 315/5, 317, 318, 150/2 i 315/3 w m. Rozłogi, gm. Świebodzin, dla zasilania budynków mieszkalnych”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia; z Starostą Powiatu Świebodzińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i zarządca dróg gminnych w zakresie inwestycji w drodze i pasie przyległym do drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Akapit nr 7 - brak tytułu

o zebraniu uzgodnień i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz kablowej linii nn – 0,4 kV na działkach nr 315/5, 317, 318, 150/2 i 315/3 w m. Rozłogi, gm. Świebodzin, dla zasilania budynków mieszkalnych”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 10:06:02
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-22 10:06:02
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 10:07:47
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-06-22 10:07:47
Artykuł był wyświetlony: 5597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-11/CP/01/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 10:40:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.06.2007r

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-11/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora „Gminy Świebodzin” w imieniu której występuje Zakład Projektowo-Usługowy Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka „PROJFIT” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy Łużyckiej 18 - 22 na działkach nr 478/17, 478/29, 486, 498/1 i 498/2 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy Łużyckiej 18 - 22 na działkach nr 478/17, 478/29, 486, 498/1 i 498/2 w II obr. Świebodzina.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 10:40:36
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-22 10:40:36
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 10:43:14
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-06-22 10:43:14
Artykuł był wyświetlony: 5506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-12/CP/01/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 10:44:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.06.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-12/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora „Gminy Świebodzin” w imieniu której występuje Zakład Projektowo-Usługowy Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka „PROJFIT” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy J. Piłsudskiego 6 i 8 na działkach nr 499/5, 499/8, 499/14, 499/17, 499/27, 499/28, 500/9 i 500/23 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy J. Piłsudskiego 6 i 8 na działkach nr 499/5, 499/8, 499/14, 499/17, 499/27, 499/28, 500/9 i 500/23 w II obr. Świebodzina.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 10:44:20
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-22 10:44:20
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 10:45:46
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-06-22 10:45:46
Artykuł był wyświetlony: 5489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE-GROŚ.VIII-7633-6/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 11:19:21

OBWIESZCZENIE BZP3.I.7331-7/CP/03/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-22 15:11:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.06.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-7/CP/03/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.),, informuję MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Zakład Inwestycji Energetycznych „INVECO” Sp. Z o. o. 61-708 Poznań ul. F. Chopina 1, w imieniu, którego występuje Pan Więckowski Edward (adres do korespondencji: 65-001 Zielona Góra ul. Prosta 13) występujący z pełnomocnictwa inwestora „ ENEA” S.A. Poznań, z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowych SN 15kV w na działkach nr 38/1, 38/2, 89, 86/25, 86/26 i 86/3 przy ulicy Sobieskiego w III obrębie Świebodzina, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji w pasie drogi i przyległym do pasa drogi publicznej oraz dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Akapit nr 7 - brak tytułu

o zebraniu materiałów i uzgodnień niezbędnych do wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowych SN 15kV w na działkach nr 38/1, 38/2, 89, 86/25, 86/26 i 86/3 przy ulicy Sobieskiego w III obrębie Świebodzina,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 15:11:38
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-06-22 15:11:38
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 15:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-06-22 15:14:49
Artykuł był wyświetlony: 5564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Świebodzina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-28 11:43:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy oznaczony nr 1a, płożony w budynku Nr 3 przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie, na działce nr 499/10 o pow. 226 m2, Kw nr 18802 wolna od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Lokal położony jest na parterze w budynku wielolokalowym, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 18,83 m2 i składa się z jednego pomieszczenia: sali usługowej, wyposażony w instalację elektryczną oświetlenia. Gmina sprzedaje lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 7/100 części i oddaje w użytkowanie wieczyste ułamkową część ww. gruntu w udziale 7/100 części na okres 99 lat.
W nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świebodzin ww. działka położona była na terenie zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Cenę sprzedaży nieruchomości ustalono w wysokości: 36.400 zł
na którą składa się :
- cena lokalu: 35.800 zł
- I opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste: 600 zł
Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 %.

Pozostałe opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalono w wysokości 3 % ceny ułamkowej części gruntu. Do kwoty tej doliczany będzie podatek VAT wg stawki obowiązującej w danym roku podatkowym. Opłaty te winny być wpłacane bez wezwania na konto Gminy Świebodzin do dnia 31 marca każdego roku przez cały czas trwania użytkowania wieczystego. Wysokość opłat może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu, jednak w okresach nie krótszych niż jeden rok
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w okresie:
od 27 czerwca 2007 r. do 18 lipca 2007 r.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek do Burmistrza Świebodzina o jej nabycie do dnia 08 sierpnia 2007 r. wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na cenę sprzedaży podaną w niniejszym wykazie.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój 34 , II piętro, tel.: 0 68 4750 905.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Julitta Siemak Data wytworzenia informacji: 2007-06-28 11:43:31
Osoba, która odpowiada za treść: Julitta Siemak Data wprowadzenia do BIP 2007-06-28 11:43:31
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2007-06-28 11:44:43
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2007-06-28 11:44:43
Artykuł był wyświetlony: 5417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie-GROŚ.VIII-7633-9/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-29 09:43:19

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu