ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.I.7331-22/CP/01/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-11-16 13:40:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wniosku o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV, stacji transformatorowych kontenerowych i linii kablowych nn 0,4kV do zasilania odbiorców przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie i demontażu napowietrznej linii SN 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi „Świerczewskiego”-„Wodociągi” na działkach nr 195/65; 195/62; 195/64; 196; 195/29; 195/37; 195/31; 195/37; 195/61; 197; 204/36; 220/2; 204/29; 204/35; 204/34; 204/32; i 205 w I obrębie Świebodzina oraz działki nr 49/4; 48; 53/11; 21; 14; 20/1 i 20/2 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16.11.2007r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-22/CP/01/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Frąckowiaka projektanata „IT-ELECTRIC” S.C. Andrzej i Łukasz Frąckowiak z siedzibą ul. Słowackiego 5/10, 65-943 Zielona Góra, działającego z pełnomocnictwa inwestora „ENEA” Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV, stacji transformatorowych kontenerowych i linii kablowych nn 0,4kV do zasilania odbiorców przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie i demontażu napowietrznej linii SN 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi „Świerczewskiego”-„Wodociągi” na działkach nr 195/65; 195/62; 195/64; 196; 195/29; 195/37; 195/31; 195/37; 195/61; 197; 204/36; 220/2; 204/29; 204/35; 204/34; 204/32; i 205 w I obrębie Świebodzina oraz działki nr 49/4; 48; 53/11; 21; 14; 20/1 i 20/2 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-11-16 13:40:47
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-11-16 13:40:47
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-11-16 13:43:20
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-11-16 13:43:20
Artykuł był wyświetlony: 5295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-18/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-11-20 09:30:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19 listopada 2007r.


GROŚ.VIII-7633-18/07

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) Burmistrz Świebodzina informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku i raportu Pana Pawła Rozlau zam. 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 14/22 działającego w imieniu i na rzecz TESCO Polska Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy obiekcie handlowym Tesco, w Świebodzinie ul. Sulechowska 8 na działce nr 341/64.

Wniosek oraz raport dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu w pokoju nr 63 w tut. Urzędzie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
Burmistrz Świebodzina:
(-) Dariusz Bekisz


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kasza Data wytworzenia informacji: 2007-11-20 09:30:35
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Kasza Data wprowadzenia do BIP 2007-11-20 09:30:35
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 0000-00-00 00:00:00
Artykuł był wyświetlony: 5300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dzierżawa w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 828/2 o pow. 0,0685 ha, położonej w obrębie Jordanowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-11-21 08:04:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
wyznacza do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 828/2 o pow. 0,0685 ha, położonej w obrębie Jordanowo z przeznaczeniem na rolnicze wykorzystanie

Przedmiotem dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, jest część nieruchomość gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 828/2 o pow. 0,0685 ha, położonej w obrębie Jordanowo, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr 9978 bez jakichkolwiek obciążeń, zadłużeń oraz roszczeń osób trzecich.
Przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi Joradanowo; kształt działki jest nieregularny. Na części działki znajduje się fragment drogi asfaltowej oraz chodnika z polbruku. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przedmiotowa działka jest zapisana jako użytek rolny zabudowany: B-RV. Nieruchomość przeznaczona jest na wykorzystanie rolnicze, bez możliwości zabudowy i trwałych nasadzeń.
Czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy ustalony zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Świebodzina Nr 655/B/06 z dnia 18 sierpnia 2006r. wynosi 35,96 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 96/100). Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego w kasie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 lub na konto Gminy Świebodzin Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz. Świebodzin nr 55 1090 1593 0000 0000 5901 5384. Jeżeli wysokość stawek za dzierżawę ulegnie zmianie wysokość czynszu dzierżawnego może być aktualizowana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca. Zmiana wysokości stawek za dzierżawę może być dokonana nie częściej niż raz na rok.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie pokój nr 44, II piętro w godzinach pracy Urzędu oraz pod nr tel. 0(prefiks)68-4750913.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni licząc od dnia 21 listopada 2007r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Kuś Data wytworzenia informacji: 2007-11-21 08:04:39
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kuś Data wprowadzenia do BIP 2007-11-21 08:04:39
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2007-11-21 08:06:26
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2007-11-21 08:06:26
Artykuł był wyświetlony: 5349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-18/07 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy obiekcie handlowym TESCO, w Świebodzinie ul. Sulechowska 8 na działc

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-12-18 08:30:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 14 grudnia 2007r.

GROŚ.VIII-7633-18/07

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy obiekcie handlowym TESCO, w Świebodzinie ul. Sulechowska 8 na działce nr 341/64.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Pawła Rozlau zam. Warszawa ul. Szanajcy 14/22 działającego w imieniu i na rzecz TESCO Polska Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56,30-347 Kraków - upoważnienie z dnia 8 sierpnia 2007r.

Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Sprawę prowadzi Wydział Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. 63, III piętro.

Burmistrz Świebodzina:
( - ) Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kasza Data wytworzenia informacji: 2007-12-18 08:30:48
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Kasza Data wprowadzenia do BIP 2007-12-18 08:30:48
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2007-12-18 08:32:56
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2007-12-18 08:32:56
Artykuł był wyświetlony: 5302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-13/CP/01/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-12-19 15:04:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

BZP3.II.7331-13/CP/01/07

Akapit nr 2 - brak tytułu

0BWIESZCZENIE

Akapit nr 3 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - kpa (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce nr 74/5 w obrębie wsi Jeziory” na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Akapit nr 4 - brak tytułu

W oparciu o art. 10 ustawy kpa składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).

Akapit nr 5 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce nr 74/5 w obrębie wsi Jeziory”

Akapit nr 6 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19.12.2007r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-12-19 15:04:46
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-12-19 15:04:46
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-12-19 15:05:47
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-12-19 15:05:47
Artykuł był wyświetlony: 5474 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-14/CP/01/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-12-19 15:06:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19.12.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-14/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

0BWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - kpa (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „powiększenie istniejącego na dz. nr 83/1 boiska sportowo-rekreacyjnego o działkę nr 86/17 w obrębie wsi Borów”.

Akapit nr 5 - brak tytułu

W oparciu o art. 10 ustawy kpa składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).

Akapit nr 6 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „powiększenie istniejącego na dz. nr 83/1 boiska sportowo-rekreacyjnego o działkę nr 86/17 w obrębie wsi Borów”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2007-12-19 15:06:44
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2007-12-19 15:06:44
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2007-12-19 15:07:39
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2007-12-19 15:07:39
Artykuł był wyświetlony: 5345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-15/CP/01/07

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-07 12:31:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 7.01.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-15/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - kpa (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie placu zabaw dla dzieci w Witosławiu na działce nr 575/16 obręb Glińsk” na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Akapit nr 5 - brak tytułu

W oparciu o art. 10 ustawy kpa składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).

Akapit nr 6 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie placu zabaw dla dzieci w Witosławiu na działce nr 575/16 obręb Glińsk”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-01-07 12:31:05
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-01-07 12:31:05
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-01-07 12:32:22
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-01-07 12:32:22
Artykuł był wyświetlony: 5354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP3.I.7331-2/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-24 09:57:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 24.01.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-2/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu na części działki nr 346/51 i 346/48 w III obr. Świebodzina na Os. Łużyckie przy ul. Sulechowska miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości od 6 do 20 mc w tym minimum 2 dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu na części działki nr 346/51 i 346/48 w III obr. Świebodzina na Os. Łużyckie przy ul. Sulechowska miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości od 6 do 20 mc w tym minimum 2 dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-01-24 09:57:11
Osoba, która odpowiada za treść: Józef szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-01-24 09:57:11
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-01-24 09:58:31
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-01-24 09:58:31
Artykuł był wyświetlony: 5291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-1/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-31 12:49:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 31.01.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-1/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Włodzimierza Woźniaka prac. Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „INSTEL” Sp. j. występującego z pełnomocnictwa inwestora „ ENEA” Oddział Dystrybucji Zielona Góra, z siedzibą ul. Zacisze 65-775 Zielona Góra o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej i linii kablowej SN 15kV i o,4kV na działkach nr 263; 275/1; 204 i 259 w obr. wsi Grodziszcze gm. Świebodzin.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej i linii kablowej SN 15kV i o,4kV na działkach nr 263; 275/1; 204 i 259 w obr. wsi Grodziszcze gm. Świebodzin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-01-31 12:49:09
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-01-31 12:49:09
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-01-31 12:52:01
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-01-31 12:52:01
Artykuł był wyświetlony: 5287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP.II.7331-2/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-03-04 10:59:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 141 w obr. Glińsk stacji bazowej PTC nr 41274 na wieży kratowej o wys. ok. 68,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 4.03.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP.II.7331-2/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Krystian Markowski pracownik PBE ELBUD POZNAŃ S.A.. o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 141 w obr. Glińsk stacji bazowej PTC nr 41274 na wieży kratowej o wys. ok. 68,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-03-04 10:59:56
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-03-04 10:59:56
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-03-04 11:01:41
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-03-04 11:01:41
Artykuł był wyświetlony: 5291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu