ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Planowanie przestrzenne.
 
1. Zgłaszanie i przygotowywanie inicjatyw w sprawie opracowywania studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i wykraczających poza obszar Gminy,
2. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Udostępnianie projektów studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacji treści.
4. Sporządzanie projektów uchwał w sprawach studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia studiów uwarunkowań i planu miejscowego.
6. Podanie do publicznej wiadomości o wyłożeniu projektu studiów uwarunkowań i planu miejscowego do publicznego wglądu.
7. Uzgadnianie projektu studiów uwarunkowań i planu miejscowego z właściwymi organami.
8. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które wynikają z realizacji studiów uwarunkowań i planu miejscowego.
9. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
11. Określenie warunków realizacji zamierzeń inwestycyjnych nie wymagających pozwoleń na budowę.
12. Przygotowywanie opinii zamierzeń inwestycyjnych o znaczeniu wojewódzkim.
13. Prowadzenie wykazów obiektów będących zabytkami. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków.
 
II. Komunikacja.
 
1. Przygotowywanie spraw z zakresu ustalenia kategorii i przebiegu dróg gminnych oraz spraw dotyczących przygotowania opinii celem zaliczenia dróg do kategorii powiatowych.
2. Planowanie i finansowanie budowy, budowy i modernizacji, utrzymania, ochrony dróg i mostów gminnych.
3. Przygotowywanie spraw związanych z zezwoleniami na zajmowanie pasa drogowego, dróg gminnych, przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
4. Przygotowywanie opinii dotyczącej wniosków lokalnej, regionalnej i krajowej komunikacji pasażerskiej (PKS, PKP i inni przewoźnicy).
5. Nadzór nad budową i utrzymaniem stanu technicznego i estetyki przystanków autobusowych.
6. Ustalenie udziału podmiotów prowadzących działalność w kosztach modernizacji oraz utrzymania dróg.
7. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 
III. Inwestycje.
 
1. Opracowywanie analiz potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury technicznej i możliwości ich zaspokajania.
2. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych gminy i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
3. Realizacja inwestycji komunalnych i ich rozliczenie i przekazywanie do eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem:
- przygotowania inwestycji w zakresie zlecania dokumentacji projektowych,
- uzyskania zezwoleń właściwych organów oraz pozwoleń na budowę,
- odbioru robót budowlanych oraz inwestycji włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji,
- przygotowywania propozycji w zakresie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i remonty,
- rozliczania gminnych inwestycji i remontów.
4. Koordynacja zamierzeń inwestycji komunalnych różnych inwestorów.
5. Koordynacja inicjatyw społecznych w zakresie infrastruktury technicznej i przygotowywanie czynów społecznych i ich rozliczanie.
 
IV. Zamówienia publiczne.
 
1. Przygotowywanie procedury wyboru wykonawcy w ramach ustawy – Prawo zamówień publicznych dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin dla zamówień powyżej 30.000 Euro.
2. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o materiały dostarczone przez inne wydziały Urzędu odpowiedzialne za realizację zadań ujętych w budżecie Gminy.
3. Przygotowywanie formularzy ofertowych dla wykonawców.
4. Prowadzenie materiałów niezbędnych do wyboru oferty przez komisję przetargową.
5. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami w zakresie niejasności wynikłych ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Obsługa kancelaryjna pracy komisji przetargowej w zakresie wyboru ofert.
7. Przygotowywanie dokumentów dotyczących prawidłowości przestrzegania procedury zamówień publicznych przez komisję przetargową.
8. Archiwizacja materiałów związanych z wyborem oferty.
9. Przygotowywanie projektów umów z wybranym wykonawcą i parafowanie umów powyżej 30.000 Euro.
10. Przygotowywanie oceny prawidłowości wykonywania zamówień publicznych i zgodności z warunkami umownymi.
11. Udzielanie instruktażu wszystkim pracownikom Urzędu i jednostkom podległym w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
V. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 
1. Przygotowywanie oraz występowanie z wnioskami o finansowanie inwestycji i innych zadań do instytucji zewnętrznych.
2. Rozliczanie realizowanych zadań.
3. Informowanie komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy o możliwości pozyskania środków z funduszy pomocowych.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Majsner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Majsner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-12 12:02:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-12 12:04:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-21 11:16:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami Wydziału BiZP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Wydziału mgr inż. Maria Włodarczyk
II piętro, pokój nr 47, tel. 68 4750 915
- Koordynacja i nadzór nad Wydziałem
- Zamówienia publiczne
 
Z-ca Kierownika Wydziału mgr inż. Ewa Lemanik
II piętro, pokój nr 49, tel. 68 4750 918
- Realizacja inwestycji gminnych
 
Podinspektor mgr inż. Ewelina Bentkowska
II piętro, pokój nr 49, tel. 68 4750 918
- Realizacja inwestycji gminnych
 
Inspektor mgr Marek Kościukiewicz
Podinspektor mgr inż. Aleksandra Gąsiorowska
Inspektor mgr Agnieszka Czeszyńska
I piętro, pokój nr 17, tel. 68 4750 916
- Zamówienia publiczne
 
Inspektor mgr inż. Paweł Wierzbicki
II piętro, pokój nr 48, tel. 68 4750 917
- Ewidencja dróg gminnych, przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, opiniowanie przebiegu trasy urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
 
Pomoc administracyjna mgr Aleksandra Augustyniak
II piętro, pokój nr 48, tel. 68 4750 917
- Eksploatacja, utrzymanie bieżące i remonty dróg gminnych
 
Z-ca Kierownika Wydziału mgr inż. Roman Majsner
III piętro, pokój nr 67, tel. 68 4750 932
- Nadzór nad pracownikami w zakresie planowania przestrzennego
- Koordynowanie oraz prowadzenie wszelkich spraw związanych z opracowywaniem i realizacją gminnego programu rewitalizacji
- Realizacja Strategii Rozwoju Gminy
 
Inspektor mgr Urszula Chmura
II piętro, pokój nr 50, tel. 68 4750 919
- Przygotowywanie zaświadczeń, wpisów, wyrysów o przeznaczeniu terenów w planach miejscowych, studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego
 
Główny specjalista mgr inż. arch. Wiesława Stachowiak-Potok
II piętro, pokój nr 49, tel. 68 4750 918
- Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  
 
Inspektor mgr inż. Katarzyna Smolińska
Pracownik biurowy Józef Szczur-Sawicki
Pomoc administracyjna Ewelina Kozicka
II piętro, pokój nr 50, tel. 68 4750 919
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 
Inspektor mgr Małgorzata Czaplińska
III piętro, pokój nr 67, tel. 68 4750 932
- Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Majsner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Majsner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-12 12:07:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-12 12:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-19 12:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »