ˆ

Prztargi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Świebodzina ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy oznaczony numerem 4 o pow. użytkowej 66,40 m2, składający się z 5 (pięciu) pomieszczeń: sali sprzedaży, zaplecza, magazynu, łazienki i w.c

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-01 14:44:11 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-01 14:47:37 przez Adam Lipczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości 
 
Przedmiotem przetargu jest lokal  użytkowy oznaczony numerem  4 o pow. użytkowej  66,40 m2, składający się z 5 (pięciu) pomieszczeń: sali sprzedaży, zaplecza, magazynu, łazienki i w.c.. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną  i c.o. lokalowe. Lokal o niskim standardzie wykończenia. Lokal położony jest na parterze w budynku wielolokalowym Nr 15 przy ul. 1 Maja w Świebodzinie, na działce nr 224/1 o pow. 253 m2. Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą Nr  ZG1S/00052883/1, w której w DZIALE III – PRAWA, ROSZCZENIA, OGRANICZENIA wpisano: OGRANICZENIE W ROZPORZĄDZENIU NIERUCHOMOŚCIĄ. KAMIENICA ZLOKALIZOWANA PRZY UL. 1 MAJA 15 NA DZIAŁCE GEODEZYJNEJ OZNACZONEJ  NUMEREM 224/1 ZOSTAŁA WPISANA  DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO POD NUMEREM L-752/A.  Gmina sprzedaje ww. lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w udziale wynoszącym 191/1000 części. Kamienica nr 15 przy ul. 1 Maja wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dn. 10.11.1975 r. pod numerem 2167, została wpisana do księgi A rejestru zabytków województwa lubuskiego pod nowym numerem L-752/A.
Obecnie brak jest ustaleń dla działki nr 224/1 w 2. obrębie Świebodzina z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina uchwalonych przed 1995 r.  Działka nr 224/1 nie była objęta zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995 r., nie jest objęta ustaleniami obowiązujących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin dz. nr 224/1 przy ul. 1 Maja 15 w Świebodzinie jest położona na terenie opisanym symbolem UM (tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej).
Ze względu na wpis do rejestru zabytków przedmiotowa kamienica podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). W związku z  powyższym wszelkie podejmowane przez właściciela lub posiadacza lokalu działania zarówno na zewnątrz (wymiana pokrycia dachu, zmiana wyglądu, malowanie elewacji, zmiana tynków, wymiana stolarki, montowanie reklam, kominów, szafek gazowych lub elektrycznych, itp.), jak i wewnątrz obiektu oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego w trybie decyzji administracyjnej.
Przeprowadzono trzy przetargi: 05.09.2017 r., 12.12.2017 r. i 20.03.2018 r.
 
Cena wywoławcza wynosi - 400.000,00 zł
Wadium - 40.000,00 zł    
 
Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 %.
Sprzedaż ww. lokalu użytkowego , zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług  jest zwolniona z podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr  18, I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą):  dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski  82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68   4750  905(913).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Julitta Siemak Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julitta Siemak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-01 14:44:11
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 14:47:37
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 14:47:37
Artykuł był wyświetlony: 135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu