ˆ

Gospodarka odpadami

Drukuj informację

Szczegóły informacji

System gospodarki odpadami

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-01-20 08:31:15 Informacja ogłoszona dnia 2016-01-20 08:31:43 przez Paulina Banachowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje dla mieszkańców
 
1. Od dnia 1 lipca 2013 roku Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)
 
2. Zgodnie z w/w ustawą Gmina Świebodzin organizuje odbieranie odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 
3. Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Świebodzin świadczy Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej.
 
4. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych ciąży na właścicielu nieruchomości. Pojemność pojemnika ma być dostosowana do liczby osób, które z niego korzystają.
 
5. Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych terminach wg harmonogramu.
W wyznaczonych dniach wywozu odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawiania pojemników przed posesję,
w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów specjalistycznym pojazdem.
 
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie, której są położne ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina Świebodzin zapewnia odbiór przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów, każdej zebranej z nieruchomości ilości odpadów komunalnych.
 
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości samodzielnie oblicza wysokość miesięcznej opłaty, wypełniając w tym celu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkującej na danej nieruchomości i stawkę opłaty, adekwatną do zadeklarowanego sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.
 
8. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, (w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej II piętro - pokój nr 42 lub 43) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości. W przypadku zmiany danych
w w/w deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 
9. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona osobiście w Urzędzie Miejskim
w Świebodzinie, przesłana pocztą lub może być składana w formie załącznika zgodnego ze wzorem udostępnionym w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Świebodzin, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gminy Świebodzin, znajdującej się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub bezpiecznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
10. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Świebodzina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
11. Zgodnie z art. 2 ust. 1 punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), jako „właściciela nieruchomościrozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;”
 
12. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 
13. Art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.): „W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona”.
 
14. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Banachowska Data wytworzenia informacji: 2016-01-20 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Banachowska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-20 08:31:15
Wprowadził informację do BIP: Paulina Banachowska Data udostępnienia informacji: 2016-01-20 08:31:43
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Banachowska Data ostatniej zmiany: 2016-01-20 08:31:43
Artykuł był wyświetlony: 2180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu