ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 6/CP-II/2017 dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-18 13:21:17 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-18 13:26:30 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 18.04.2017r.
BiZP.6733.2.6.3.2017.jss
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 10 § 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej ustawa kpa (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) organ administracji publicznej z uwagi na ważny interes publiczny jakim jest ‘’OCHRONA ŻYCIA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z WYPOCZYNKU NAD JEZIOREM” odstąpił, na od możliwości wypowiedzenia się stron na temat zebranych materiałów (stroną jest inwestor wnioskodawca – Gmina Świebodzin i właściciel akwenu wodnego Marszałek województwa Lubuskiego):
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji:
  1. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp (postanowienie z dnia 1404.2017r. Znak; WPN-I.612.312.2017.KO) w zakresie inwestycji w terenie objętym ochroną krajobrazu, oraz
  2. z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (postanowienie z dnia 18.04.2017r. Znak; DW.I. - LZMiUW-343/17) w zakresie ochrony wód płynących i melioracji wodnych,
 
i na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2015r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony, iż na wniosek inwestora w dniu 18.04.2017r. wydano decyzję nr 6/CP-II/2017 ustalającą warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego  pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego o długości łącznej około 60m i powierzchni użytkowej około 350m2 na działce nr 329 obręb 0013.Nowy Dworek jezioro Paklicko Wielkie”. 
 
a na wniosek inwestora i w oparciu o art. 108 § 1 ustawy kpa z uwagi na ważny interes społeczny jakim jest ochrona życia oraz z uwagi iż inwestycja dotyczy tylko jednej działki nie zabiera praw materialnych innym nieruchomościom, nie powstała w wyniku odwołania, niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  
 
Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o pizp). 
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 13:21:17
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 13:26:30
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 13:26:30
Artykuł był wyświetlony: 512 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin