ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.37.1.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-03 13:46:53 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-03 13:49:29 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.01.2018r.
BiZP. 6733.1.37.1.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej ustawa kpa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  Pana Radosława Dydyń w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączem o długości ok. 35m i kanalizacji sanitarnej z przyłączem o długości około 35m na dz. nr 336/11 obręb 03.Świebodzin os. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą dla dostawy mediów do działki nr  336/8”. 
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-03 13:46:53
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-01-03 13:49:29
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 13:49:29
Artykuł był wyświetlony: 482 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin