ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6733.1.32.3.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-10 14:49:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-10 14:51:15 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.01.2018r.
BiZP. 6733.1.32.3.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej ustawa o pizp (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej ustawa kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek inwestora Pana Rafała Grzywacz, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje pan Edward Ciechanowicz, dla inwestycji celu publicznego pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami o łącznej długości około 500m  i sieci kanalizacji ciśnieniowej z przepompownią o długości około 30m na dz. nr 317; 150/2 i 318 obręb 16.Rozłogi i działkach nr 325/3 do 325/16 obręb 04.Świebodzin z włączeniem do istniejącej kanalizacji miejskiej ciśnieniowej”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji; 
  1. z zarządcą dróg gminnych (pismo opinia z dnia 22.12.2017r. znak; BiZP.0124.1.302.2017.PW) w zakresie inwestycji w terenie pasa drogowego i terenie przyległym do pasa drogi gminnej, oraz
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Powiatu Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 22.12.2017r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.1.32.2.2017jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane.  
 
Wobec powyższego ustalam termin do 29.01.2018r. dla możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Rynkowej 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 14:49:22
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 14:51:15
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 14:51:15
Artykuł był wyświetlony: 208 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin