ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-16 08:18:10 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-16 08:23:27 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16 kwietnia 2018 r.
BiZP.6720.1.16.2017.UC 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko      
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn zm.), Uchwały nr XXXII/479/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin oraz uchwały nr XXXIII/496/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
 
zawiadamiam 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, 66-200 Świebodzin w pokoju nr 50 w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (www.bip.swiebodzin.eu).       
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. o godzinie 11:30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, w sali nr 18.      
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świebodzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul.  Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.      
 
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.              
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świebodzina. Uwagi złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. 
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Dariusz Bekisz 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 08:18:10
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 08:23:27
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 08:23:27
Artykuł był wyświetlony: 261 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin