Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 2/CP-I/2019 dla inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-11 11:42:31 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.01.2019r.
BiZP. 6733.1.44.4.2018.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 ze zm.) oraz art. 10 §1, art. 49 §1 oraz art. 149 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.2018.2096 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Świebodzin, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Dawid Furmaniak, o wydaniu w dniu 10.01.2019r. decyzji Nr 2/CP-I/2019 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej nn 0,4kV o długości ok. 30m na działce nr 236/4; 259/6 i 260 obręb 01. Świebodzin  wraz z szafką i złączem kablowym celem zasilenia budynków gospodarczych przy ul. Wojska Polskiego 3".
 
Pouczenie;
  • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. 129 ustawy kpa.
  • Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,- art 127a. § 2. ustawy kpa,
  • Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o pizp.  
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur - Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur - Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-11 11:40:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-11 11:42:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 11:42:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)