ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Szczegóły informacji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKiM)

Ogłoszono dnia: 2013-03-20 11:48:01

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Paulina Banachowska, Emilia Brodowska

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, II piętro, pokój nr 42 i 43
 
Obsługa interesantów odbywa się w:
Poniedziałek w godzinach 8:00 -16:00
Wtorek-piątek w godzinach 7:20-15:20

Telefon kontaktowy

0 68 4750909

Adres e-mail

poczta@um.swiebodzin.pl

Sposób załatwienia

Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Świebodzin obowiązany jest do złożenia do Burmistrza Świebodzina deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje do 26.07.2016r.) określony został uchwałą nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r.
Zgodnie z w/w uchwałą Właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w terminie:
- do dnia 31 maja 2013r. dla pierwszej deklaracji;
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).
 
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 27.07.2016r.) określony został uchwałą nr XXI/331/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r.
Zgodnie z w/w uchwałą Właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w terminie:
 
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość).
 
 

Wymagane Dokumenty

Do pierwszej deklaracji Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest dołączyć kopię umowy, zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych /w przypadku jej posiadania.

Opłaty

W deklaracji Właściciel nieruchomości zamieszkałej samodzielnie oblicza wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawkę opłaty, adekwatną do zadeklarowanego sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych (zmieszany lub selektywny zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin).

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Właściciel nieruchomości uiszczać będzie raz w miesiącu bez wezwania, z dołu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca
na rachunek bankowy Gminy Świebodzin nr 32 1020 5402 0000 0802 0305 6629 (Bank PKO B.P. o/Świebodzin)
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2.
 
Książęczki opłat są do odbioru w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 43

Uwagi

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki, organizacje i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. użytkownik, najemca, dzierżawca).
 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016., poz. 599  ze zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Świebodzina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości zamieszkałej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia odrębnych deklaracji na każdą nieruchomość zamieszkałą
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin
- Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
- Uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
- Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Banachowska Data wytworzenia informacji: 2013-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Banachowska Data wprowadzenia do BIP 2013-03-20 11:42:21
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2013-03-20 11:48:01
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2017-12-13 11:07:42
Artykuł był wyświetlony: 7959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu