ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWYDrukuj informacjęSprawa: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Szczegóły informacji

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USCiSO)

Ogłoszono dnia: 2018-02-16 13:48:02

Termin załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Osoba kontaktowa

Piotr Siehankiewicz- inspektor Justyna Sroczyńska- inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich pl. Jana Pawła II Nr 1
Urząd czynny w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorku do piątku od 7:20 do 15:20
Sprawy związane z zameldowaniem lub wymeldowaniem obsługiwane są w: poniedziałek od 8:00 do 15:30, od wtorku do piątku od 7:20 do 14:40

Telefon kontaktowy

68 4750840

Sposób załatwienia

Zameldowanie, wydanie zaświadczenia.

Wymagane Dokumenty

Wymagane wnioski i dokumenty:
  • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.
Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Opłaty

Bez opłat
 
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.z 2017 r.,poz. 657 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Walkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Walkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-16 13:46:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-16 13:48:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-19 10:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony