ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 168

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 168

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin położonej w Nowym Dworku

Ogłoszono dnia: 2017-04-12 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2017-05-16 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00046156/1

Cena wywoławcza

działka nr 143/19: 20.500 zł netto
działka nr 143/20: 25.500 zł netto

Wadium

działka nr 143/19: 4.000 zł
działka nr 143/20: 5.000 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 143/19 o pow. 0,1211 ha i nr 143/20 o pow. 0,1334 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nowy Dworek, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00046156/1 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy V (RV) i grunty orne zadrzewione klasy VI (RVIz). I ustny przetarg nieograniczony odbył się 6 grudnia 2016r. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 21 lutego 2017r. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, krzakami oraz drzewami. Kształt nieregularny. Teren działek nieogrodzony, ogólnodostępny. Teren pagórkowaty, ze skarpą przebiegającą w centralnej części działki. Nieruchomość znajduje się na obrzeżu wsi Nowy Dworek w niewielkiej odległości od zabudowań wsi i położona jest w pobliżu drogi wyjazdowej z Nowego Dworku w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Paklickim. Miasto Świebodzin położone jest w odległości ok. 12 km od przedmiotowej nieruchomości. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej i drogą gruntową. Nie ma możliwości technicznych przyłączenia przedmiotowych nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć elektroenergetyczną na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano - montażowych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr L/467/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nowym Dworku Gm. Świebodzin (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 97 poz. 1798 z dn. 15 listopada 2006r.) działki nr 143/19 i 143/20 położone są na terenie oznaczonym symbolem ML1 – teren zabudowy letniskowej. 1) Przeznaczenie terenu: a) zabudowa letniskowa – budynki związane z wypoczynkiem i rekreacją, służące pobytowi czasowemu, sezonowemu; b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb projektowanej zabudowy; c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych. 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy letniskowej oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących: a) linia zabudowy – nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu, b) wysokość zabudowy – minimum 7,0 m, maksymalnie 9,0 m, należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych, c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki lub terenu, d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 70% powierzchni działki lub terenu, e) szerokość elewacji frontowej – maksymalnie 20,0 m, f) geometria dachu – obowiązują dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglastym, brązowym lub szarym o kącie nachylenia połaci dachowej minimum 350, maksymalnie 500. . Cena wywoławcza nieruchomości: - działka nr 143/19: 20.500 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, - działka nr 143/20: 25.500 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium: - działka nr 143/19: 4.000 zł, - działka nr 143/20: 5.000 zł. Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2017r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro: - dla działki nr 143/19 o godzinie 11.00, - dla działki nr 143/20 o godzinie 11.15. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości: - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 12 maja 2017r. włącznie. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 13:28:58
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 13:29:06
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-04-12 13:29:06
Artykuł był wyświetlony: 767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu