ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 174

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 174

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 17,87 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni i skrytki. W.c. wspólne na półpiętrze.

Ogłoszono dnia: 2017-08-09 00:00:00 przez Maciej Kuś

Data przetargu

2017-09-12 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro)

Księga wieczysta

ZG1S/00013589/5

Cena wywoławcza

30.000 zł

Wadium

3000 zł

Opis

Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 17,87 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni i skrytki. W.c. wspólne na półpiętrze. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową, wentylację grawitacyjną, ogrzewanie piecowe (jeden piec kaflowy), punkt czerpania bieżącej wody, z wodociągu miejskiego, z kranu na klatce schodowej. Lokal położony jest na poddaszu w budynku wielolokalowym przy ul. gen. Sikorskiego 15 w Świebodzinie, na działce oznaczonej nr 438/9 o pow. 224 m2. Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą Nr ZG1S/00013589/5, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Gmina sprzedaje lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 420/10000 części i oddaje we współużytkowanie wieczyste ww. grunt w udziale wynoszącym 420/10000 części. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalono w wysokości 1% ceny ułamkowej części gruntu i do kwoty tej doliczany będzie podatek VAT. Opłaty roczne należy wpłacać do 31 marca każdego roku przez cały czas trwania użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest działka nr 438/9 przy ul. gen. Sikorskiego w Świebodzinie. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowaniu Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin przedmiotowe działki położone są na terenie opisanym symbolem UM – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Cena wywoławcza wynosi - 30.000 zł Wadium - 3000 zł Zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż ww. lokalu jest zwolniona z podatku VAT. Do pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2016 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 08.09.2017r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603.Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania.

Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Kuś Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kuś Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 10:16:52
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 10:21:46
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 10:21:45
Artykuł był wyświetlony: 716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu