ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 184

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 184

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie pod zabudowę garażem - dz. nr 177/9 przy ul. Akacjowej

Ogłoszono dnia: 2017-12-06 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2017-12-19 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Cena wywoławcza

200,00 zł w skali roku

Wadium

200,00 zł

Opis

do dzierżawy w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony, część (18,00 m2) nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 177/9 o pow. 0,6216 ha, położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00044236/2, bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowa działka położona jest w 2 obrębie miasta Świebodzin przy ul. Akacjowej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przedmiotowa część działki jest zapisana jako grunt orny – RIVa oraz nieużytek. Nieruchomość zabudowana jest kompleksem garażowym. Dojazd do przedmiotowej części nieruchomości jest o nawierzchni nieutwardzonej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują tereny zielone. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Wyznaczony do dzierżawy grunt przeznaczony jest pod budowę garażu murowanego w zabudowie szeregowej zgodnie z Decyzją Burmistrza Świebodzina Nr 18/WZ-I/2017 z 4 kwietnia 2017r. o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą XXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 29 listopada 2012, zmienionym uchwałą XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 30 września 2013, zmienionym uchwałą XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 29 grudnia 2016., przedmiotowa działka położona jest na terenie opisanym symbolem KS (teren zabudowy strategicznych urządzeń komunikacji samochodowej – parkingi i garaże) i znajduje w odległości do 1 km od linii, która jest granicą zespołu krajobrazowo-urbanistycznego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165. Cena wywoławcza czynszu dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) Wadium: 200,00 zł Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Świebodzin PKO BP, nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 bez wezwania. Czynsz roczny ustalony został zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Świebodzina Nr 938/B/2017 z 27 listopada 2017r. Wydzierżawiający może bez konieczności uprzedniego wypowiedzenia umowy, dokonać zmiany stawki czynszu dzierżawy w formie pisemnej nie częściej jednak jak raz w roku. Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie pok. nr 18 I piętro, w przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO BP, nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 15 grudnia 2017r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750913.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Alter Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 08:16:26
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 08:16:30
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 08:16:30
Artykuł był wyświetlony: 554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu