ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 200

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 200

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2018-04-13 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-05-15 10:15:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00044563/3

Cena wywoławcza

68.000,00 zł

Wadium

13.500,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 693 o pow. 0,0732 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Konarskiego, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00044563/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IIIa (RIIIa). Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta. Kształt działki nieregularny. Teren działki ogrodzony od strony zachodniej zniszczonym ogrodzeniem z siatki metalowej zawieszonej na słupkach stalowych, od strony południowej posiada ogrodzenie z elementów betonowych. Od strony wschodniej znajdują się fragmenty różnych ogrodzeń. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp ten zostanie zapewniony przez ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu ustanowionej na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 393/11 i 691. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Gen. Sikorskiego, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Konarskiego oraz terenów niezabudowanych użytkowanych jako ogrody przydomowe lub nieużytkowane porośnięte samosiewami różnych drzew i krzewów. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej i elektroenergetycznej na warunkach określonych przez ich właścicieli. Celem umożliwienia dostawy wody i odbioru ścieków konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora ok. 100 m odcinka sieci wodociągowej i ok. 100 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na warunkach określonych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie. W dniu 10.01.2017r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 4/WZ-I/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach o nr ewid. 401 i 402/4 w 2 obrębie Świebodzina wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą oraz z określeniem warunków scalenia i podziału w/w działek pod planowaną inwestycję. W dniu 07.09.2017 r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 34/2017 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 401 i 402/4 w 2 obrębie Świebodzina na działki nr 691, 692, 693. Zgodnie z w/w decyzją zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości nastąpiło pod warunkiem, że przy zbywaniu wydzielonych działek oznaczonych ewidencyjnie nr 691, 692, 693 zostaną dla nich ustanowione służebności drogowe celem zapewnienia im dostępu do drogi publicznej. Cena wywoławcza nieruchomości – 68.000,00 złotych netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu – 4.779,00 netto (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 13.500,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2018r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 11 maja 2018r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 08:04:29
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 08:04:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 08:04:33
Artykuł był wyświetlony: 640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu