ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 204Drukuj informację Przetarg numer: 204

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 204

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-08-14 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00043665/1

Cena wywoławcza

868.000,00 zł

Wadium

170.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 5/10 o pow. 2,0986 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00043665/1 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako lasy (Ls). Nieruchomość położona jest na peryferiach miasta, ma kształt nieregularny, a teren pagórkowaty z pozostałościami po kopalinach żwiru i piasku oraz pozostałościami powojennymi jak transzeje i okopy. Teren zalesiony lasem mieszanym z przewagą sosny oraz z występowaniem drzew liściastych wymagającym oczyszczania z pozostałości po zanieczyszczeniach (śmietniska). Przez działkę przebiegają dwie bardzo blisko sąsiadujące ze sobą linie energetyczne SN (110 kV). Dojazd do nieruchomości od ul. Zachodniej przez działkę nr 519 na podstawie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu oraz przez działki nr 2, 195/102, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogę publiczną (obecnie nieurządzoną). W sąsiedztwie znajduje się strefa zabudowań przemysłowych, pola uprawne i lasy. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej i elektroenergetycznej. Brak jest możliwości technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świebodzinie. Dostawa wody do przedmiotowej nieruchomości będzie możliwa z sieci wodociągowej Ø 100 mm usytuowanej w dz. nr 195/103 po wybudowaniu ze środków inwestora odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem przez dz. nr 195/103, 195/102, 5/9 na warunkach określonych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świebodzinie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LI/482/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świebodzinie w obrębie pierwszym obejmującym część działek nr 5/1, 5/2 oraz działki 2, 195/35 z przeznaczeniem na tereny produkcyjne, tereny składów i magazynów (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 110 poz. 1957 z dnia 11.12.2006r.). Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do w/w uchwały działka o nr ewid 5/10 w 1 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem P (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) i przebiegają przez nią sieci elektroenergetyczne 110 kV wraz z liniami ograniczającymi użytkowanie. Zgodnie z w/w uchwałą przeznaczenie terenu opisanego symbolem P jest następujące: P- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przeznaczenie: - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, - dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych na warunkach określonych w przepisach szczególnych, - dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, do czasu rozbudowy i podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie ścieków sanitarnych będzie możliwe do szczelnych, bezodpływowych zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe. Zgodnie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości – 868.000,00 złotych netto (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu – 45.165,00 netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 170.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 10 sierpnia 2018r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-12 08:15:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-12 08:18:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-12 08:18:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony