ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 210Drukuj informację Przetarg numer: 210

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 210

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2018-10-10 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-12-11 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00012205/3

Cena wywoławcza

609.000,00 zł

Wadium

120.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 21/2 i 195/115 o pow. 2,5180 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00012205/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), grunty orne klasy VI (RVI), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RIVb; Lzr-RVI). Nieruchomość położona jest w północno - zachodniej części miasta, kształt nieregularny. Sąsiedztwo oraz pobliże nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa przemysłowa oraz osiedla mieszkaniowe Widok i Żaków. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 21/2 stanowi teren dawnego zrekultywowanego wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego. W części północnej działka posiada zróżnicowaną konfigurację (skarpy otaczające obecnie dość płaski teren byłego wyrobiska). Marszałek Województwa Lubuskiego decyzją z dnia 14 listopada 2014r. znak: DW.II.7224.3.9.2014 udzielił Gminie Świebodzin zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (np. odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany i in.) poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnieniu wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego zlokalizowanego m. in. na działce nr 21/2. Starosta Świebodziński decyzją z dnia 12 stycznia 2016r. znak: OŚR.I.6019-2/03 uznał za zakończoną rekultywację na działce nr 21/2 w I obrębie miasta Świebodzin gruntów zdegradowanych po eksploatacji kruszywa naturalnego. W części południowej teren działki w przeważającej części płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów. Dla działki nie wykonano badań geologicznych, które byłyby podstawą do określenia nośności gruntu. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 195/115 przylega bezpośrednio do działki oznaczonej ewidencyjnie nr 21/2. Teren działki płaski, ogrodzony ogrodzeniem z lekkiej siatki metalowej, porośnięty chwastami i samosiewami krzewów. Przy północnej i wschodniej granicy działki przebiega odcinek sieci ciepłowniczej. Dojazd do nieruchomości przez gminne drogi gruntowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXIX/371/2009 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina (op. w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 14 maja 2009r. Nr 54 poz. 758) pod drogi publiczne oraz przez gminną nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie działką nr 21/1 na podstawie służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 21/2 i 195/115. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej i elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właścicieli tych sieci. Brak jest możliwości technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świebodzinie. Brak jest możliwości technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XLII/643/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Zachodniej (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 8 maja 2018r. poz. 1223). Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do ww. uchwały nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem 1P. Przeznaczenie terenu opisanego symbolem 1P jest następujące: - przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, - przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa administracyjna i biurowa; usługi; dojazdy i dojścia; miejsca do parkowania; obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. in. dopuszcza się: a) w zakresie zaopatrzenia w wodę: stosowanie indywidualnych ujęć wody do czasu realizacji sieci wodociągowej, b) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i technologicznych: stosowanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, c) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i ulic poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, studnie chłonne, po uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce budowlanej. Cena wywoławcza nieruchomości – 609.000,00 złotych netto (słownie: sześćset dziewięć tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 120.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 7 grudnia 2018r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-10 08:36:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-10 08:36:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-10 08:36:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony