ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 217Drukuj informację Przetarg numer: 217

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 217

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntu pod budowę pomieszczenia gospodarczego

Ogłoszono dnia: 2019-03-14 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2019-04-18 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00010557/1

Cena wywoławcza

60,00 zł

Wadium

10,00 zł

Opis

Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego na czas nieoznaczony jest część (15,00 m2) nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 89/24 o pow. 0,3200 ha, położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00010557/1, bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przetarg jest ograniczony do właścicieli lokali w budynkach nr 23, 25, 27 i 29 przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie Przedmiotowa działka położona jest w 2 obrębie miasta Świebodzin przy ul. Sukienniczej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przedmiotowa część działki jest zapisana jako teren mieszkaniowy. Nieruchomość zabudowana jest pomieszczeniami gospodarczymi oraz garażami. Dojazd do przedmiotowej części nieruchomości jest o nawierzchni utwardzonej od ul. Marynarskiej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się ogródki przydomowe oraz tereny zielone. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Wyznaczony do dzierżawy grunt przeznaczony jest pod budowę pomieszczenia gospodarczego zgodnie z Decyzją Burmistrza Świebodzina Nr 58/WZ-I/2018 z 7 listopada 2018r. o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin zatwierdzonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 30 września 2013r., zmienionym uchwałą XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 30 września 2013r., zmienionym uchwałą XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 29 grudnia 2016r., zmienionym uchwałą XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 30 sierpnia 2018r., przedmiotowa działka położona jest na terenie opisanym symbolem MU (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej) i znajduje w odległości do 1 km od linii, która jest granicą zespołu krajobrazowo-urbanistycznego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165. Cena wywoławcza czynszu dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) Wadium: 10,00 zł Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Świebodzin PKO BP, nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 bez wezwania. Czynsz roczny ustalony został zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Świebodzina Nr 35/B/2019 z 9 stycznia 2019r. Wydzierżawiający może bez konieczności uprzedniego wypowiedzenia umowy, dokonać zmiany stawki czynszu dzierżawy w formie pisemnej nie częściej jednak jak raz w roku. 1. Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do właścicieli lokali w budynkach nr 23, 25, 27 i 29 przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie. 3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ograniczonym jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu w budynkach nr 23, 25, 27 lub 29 przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie. 4. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny do 12 kwietnia 2019r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie (II piętro, pok. 44) wnioski o uczestnictwo dołączając dokument, o którym mowa w punkcie 3 oraz wpłacić wadium. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. 5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) 16 kwietnia 2019r. 6. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w przypadku: - osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), - małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu na dzierżawę gruntu. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki czynszu miesięcznego za dzierżawę gruntu. 8. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. 9. Jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy gruntu w wyznaczonym terminie, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750913.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Alter
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-14 10:40:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-14 10:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12 10:50:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony