ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 219Drukuj informację Przetarg numer: 219

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 219

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Rudgerzowicach

Ogłoszono dnia: 2019-03-20 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2019-04-25 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00043069/3

Cena wywoławcza

23.000,00 zł

Wadium

4.600,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 106/2 o pow. 0,0625 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Rudgerzowice, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00043069/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako nieużytki (N). Nieruchomość położona jest na obrzeżach wsi Rudgerzowice, w odległości ok. 7 km od Świebodzina, wśród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- zagrodowej, zabudowy użytkowej (działka sąsiednia nr 106/1 jest zabudowana przepompownią ścieków) oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana, na jej obszarze znajdują się samosiewy krzewów i wysoka trawa. Kształt działki jest nieforemny, o prostym przebiegu granic. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej na warunkach jakie zostaną określone przez właścicieli tych sieci. Nie ma natomiast możliwości przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci gazowej. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin uchwalonego przed 1995 r. brak jest ustaleń dla działki o nr ewid 106/2 w obrębie Rudgerzowice gmina Świebodzin. W dniu 17.10.2018r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 76/WZ-II/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędnego do jego funkcjonowania infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Rudgerzowice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 106/2 w obrębie Rudgerzowice położona jest na terenie opisanym symbolem Re (tereny otwarte rolne z dużym udziałem użytków zielonych). Ponadto zgodnie ze: - Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, na którym znajduje się w/w działka oznaczony jest jako strefa funkcjonalna R-L-O - dominacji funkcji rolno-osadniczej; - Schematem 3 pn. „Klasy dróg publicznych oraz kluczowe elementy układu komunikacyjnego” oznaczono graficznie, iż wzdłuż granicy działki o nr ewid.106/2 w obrębie Rudgerzowice z drogą o nr ewid. 209 przebiega pas opisany jako „Postulowane kierunki rozwoju pozostałych elementów układu komunikacyjnego: ścieżki rowerowe i/lub ciągi pieszo-rowerowe”. Ustalenia dla symbolu Re są następujące: Re- tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych - funkcja podstawowa: rolnictwo ekstensywne; - funkcja uzupełniająca: urządzenia i obiekty służące funkcji podstawowej; drogi i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy, w tym obszarów i terenów funkcjonalnych wskazanych w studium, a także urządzenia i obiekty służące funkcji rekreacyjno-sportowej i wypoczynkowej; - zakaz zabudowy (lokalizowania budynków); - dopuszczenie zalesienia gruntów o bonitacji gleb kl. V i niższej; - dopuszczenie ograniczonego wykorzystania turystycznego - szlaki, ścieżki itp. - obowiązek racjonalnego gospodarowania na terenach trwałych użytków zielonych, pełniących istotną rolę w zachowaniu funkcji ekologicznych w całości systemu przyrodniczego miasta i gminy; - zakaz lokalizacji obiektów, urządzeń i instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, - zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, chyba że przeprowadzona procedura wykazała brak negatywnego wpływ na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego oraz infrastruktury technicznej i dróg. Cena wywoławcza nieruchomości – 23.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 4.600,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 19 kwietnia 2019r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-20 08:17:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-20 08:17:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20 08:17:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony