ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 227Drukuj informację Przetarg numer: 227

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 227

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 111/3 o pow. 0,0044 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Rosin

Ogłoszono dnia: 2019-07-17 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-08-20 10:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy
ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro.

Księga wieczysta

ZG1S/00045282/6

Cena wywoławcza

2000

Wadium

400

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 111/3 o pow. 0,0044 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Rosin, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00045282/6 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość sklasyfikowana jest jako tereny przemysłowe (Ba). Nieruchomość położona jest na terenie wsi Rosin, w odległości około 10 km od Świebodzina. Nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową. Teren nieruchomości jest nieogrodzony i ogólnodostępny. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do kwadratu. Przedmiotowa działka położona jest przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, gdyż nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową, wybudowaną ze środków ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań i stanowiącą majątek w/w spółki. W/w nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 11.09.2012r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 13/CP-II/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S-4105 „ROSIN” w m. Rosin na działkach nr 28/1; 28/2; 78; 36/1; 37/6; 25/3; 24; 38/10; 26/1; 26/4; 40/3; 41/3; 41/5; 41/2; 43/5; 43/4; 43/3; 44/4; 44/3; 44/1; 23/2; 42/2; 119; 118; 111/2; 112; 113; 117; 116; 104; 105; 106/1; 164/2; 120; 121/2; 122/3; 123/1; 124; 107; 108; 109; 164/1; 167/1; 167/2; 11; 106/2; 106/3; 22; 15; 16/3; 16/4 z podziału 16/2); 21; 25/1; 27. W dniu 11.09. 2012r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 14/CP-II/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S-4330 „ROSIN-WYLĘGARNIA” w m. Rosin na działkach nr 31/1, 75/1, 79, 78, 29, 33, 35/1, 36/1, 37/5, 38/6, 38/4, 23/2, 111/2, 164/2. W dniu 02.03.2015r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 66/2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Rosin poprzez demontaż oraz przebudowę sieci napowietrznej nN na działkach nr 111/2, 164/2, 23/2, 78, 79, 38,4, 38/6, 37/5, 35/1, 33, 31/1, 75/1, 29 w obrębie Rosin. W dniu 03.01.2019r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 1/2019 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości działki o nr ewid. 111/2 w obrębie Rosin na działki 111/3 i 111/4.

Informacje dodatkowe

1. Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 16 sierpnia 2019r. włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pokój nr 45 II piętro, - wpłacić wadium w kwocie 400,00 zł – wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin - PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 19 sierpnia 2019r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. 8. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-17 07:50:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-17 07:59:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17 07:59:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony