ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 227Drukuj informację Przetarg numer: 227

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 227

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2019-08-07 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-09-10 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00052346/5

Cena wywoławcza

6.200,00 zł

Wadium

1.240,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 1117 o pow. 0,0054 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00052346/5 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty rolne klasy IVa (RIVa). Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Świebodzin. Jest to grunt zabudowany kompaktową stacją transformatorową. Teren nieruchomości płaski, częściowo utwardzony kostką brukową. Działka nieogrodzona, ogólnodostępna. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do kwadratu. W niewielkim oddaleniu znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, galeria handlowa, market spożywczy, market budowlany, stacja paliw oraz teren rodzinnych ogródków działkowych. Dojazd do nieruchomości drogą polną. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, gdyż nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową, wybudowaną ze środków ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań i stanowiącą majątek w/w spółki. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 276 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 78 poz. 1064 z dnia 02.07.2009r. i zmienionym uchwałą nr XXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2017r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 02.03.2017r. poz. 517), którego tekst jednolity stanowi załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 19.06.2017r. Poz. 1408). Zgodnie z w/w uchwałą przeznaczenie terenu opisanego symbolem 7MN jest następujące: - podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. - przeznaczenie uzupełniające: obiekty gospodarcze i garaże związane z przeznaczeniem podstawowym;parkingi; ogrody przydomowe; zieleń urządzona; sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej. - dopuszcza się lokalizację na działkach wydzielonych przy drodze 13 KDL budynków o funkcji podstawowej wyłącznie usługowej. Cena wywoławcza nieruchomości – 6.200,00 złotych netto (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży Wadium – 1.240,00 złotych 1. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 6 września 2019r. włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pokój nr 45 II piętro, - wpłacić wadium w kwocie 400,00 zł – wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin - PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 9 września 2019r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. 8. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-07 08:48:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-07 08:48:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-07 08:48:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony