ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 238Drukuj informację Przetarg numer: 238

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 238

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2019-10-30 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-12-06 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00042006/7

Cena wywoławcza

36.000,00 zł

Wadium

5.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 509/14 o pow. 0,0235 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Matejki w Świebodzinie, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00042006/7, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest pozostałością parterowego budynku gospodarczego (pozostała południowa ściana szczytowa, murowana z cegły ceramicznej o grubości jednej cegły (25 cm) i średniej wysokości 250 cm) oraz nietrwałym parterowym budynkiem gospodarczym (obudowana wiata) i fundamentem betonowym. Powierzchnia terenu jest płaska. Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową, telekomunikacyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym oraz usługowo-handlowym oraz tereny kolejowe PKP, położone po przeciwnej stronie ulicy Matejki. Dostęp do dróg wylotowych z miasta oraz do centrum miasta bardzo dogodny. Dla nieruchomości jest możliwość lokalizacji zjazdu z drogi publicznej jaką jest ulica Matejki. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina uchwalonych przed 1995 r. brak jest ustaleń dla działki nr 509/14 przy ul. Matejki w Świebodzinie. Gmina Świebodzin nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla tego terenu. Działka nr 509/14 przy ul. Matejki nie była objęta zmianami planu po 1995 r. Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami obowiązujących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin działka nr 509/14 położona jest na terenie opisanym symbolem AG (tereny zabudowy aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej) i objęta jest granicami obszaru otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamego ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”. Cena wywoławcza nieruchomości 36.000,00 zł Wadium 5.000,00 zł Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się 6.12.2019 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do 2.12.2019 r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603.Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-30 10:48:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-30 10:48:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06 07:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony