ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 167

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu będącego własnością Gminy Świebodzin przy ul. Koziej

Ogłoszono dnia: 2017-04-05 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2017-05-09 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00010460/4

Cena wywoławcza

76,80 zł netto

Wadium

10,00 zł

Opis

Przedmiotem dzierżawy w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony jest części (19,20 m2) nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 94/12 o pow. 0,0105 ha, położonej w 3 obrębie miasta Świebodzin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00010460/4 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowa działka położona jest w 3 obrębie miasta Świebodzin przy ul. Koziej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przedmiotowa część działki jest zapisana jako nieużytek – N (0,0105 ha). Nieruchomość zabudowana jest garażami piętrowymi w zabudowie szeregowej. Dojazd do przedmiotowej części nieruchomości jest o nawierzchni nieutwardzonej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania o charakterze przemysłowym oraz garaże. Kształt działki regularny, teren płaski. Wyznaczony do dzierżawy grunt przeznaczony jest pod budowę garażu parterowego zgodnie z Decyzją Burmistrza Świebodzina Nr 60/WZ-I/2016 z 15 listopada 2016r. o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., przedmiotowa działka położona jest na terenie opisanym symbolem U (teren zabudowy usług) i znajduje się w obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamym ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”. Ponadto, zgodnie ze Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, znajdujący się na przedmiotowej działce, oznaczony jest jako strefa funkcjonalna Z – dominacja zabudowy oraz jako obszar funkcjonalny M3 – zabudowa miejska z priorytetem modernizacji/przebudowy i rozwoju zabudowy usług ponadlokalnych i produkcji. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 76,80 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 80/100) Wadium wynosi 10,00 zł Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Świebodzin PKO BP, nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 bez wezwania. Czynsz roczny ustalony został zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Świebodzina Nr 109/B/2012 z dnia 18 maja 2012r. Wydzierżawiający może bez konieczności uprzedniego wypowiedzenia umowy, dokonać zmiany stawki czynszu dzierżawy w formie pisemnej nie częściej jednak jak raz w roku. Przetarg odbędzie się 9 maja 2017r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie pok. nr 18 I piętro, w przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO BP, nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 4 maja 2017r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w przypadku: - osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), - pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, - małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorący udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na dzierżawienie nieruchomości, - przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela/ przedstawicieli oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego, - pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela/ przedstawicieli oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750913.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Alter Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 11:08:28
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 11:08:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 11:08:33
Artykuł był wyświetlony: 552 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin