ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 169

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2017-05-04 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2017-06-06 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00020188/6

Cena wywoławcza

990,00 zł

Wadium

190,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 246/3 o pow. 0,0034 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Ługów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00020188/6 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość sklasyfikowana jest jako tereny przemysłowe (Ba). Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Ługów, w niewielkiej odległości od zabudowań wsi i znajduje się przy drodze gruntowej nieutwardzonej prowadzącej w kierunku pól uprawnych. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości ok. 3 km od miasta Świebodzin, jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową. Teren nieruchomości płaski, nieogrodzony, ogólnodostępny, częściowo utwardzony kostką brukową. Kształt nieruchomości nieregularny. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, gdyż nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową, wybudowaną ze środków ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań i stanowiącą majątek w/w spółki. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Świebodzina 18 czerwca 2014r. wydał decyzję nr 15/CP-II/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szatni sportowej i urządzeń budowlanych niezbędnych do obsługi obiektu przy boisku piłkarskim na działce nr 246/1 obręb ewidencyjny Ługów w ramach zadań własnych gminy dotyczących zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej. Burmistrz Świebodzina 9 września 2015r. wydał decyzję nr 23/CP-II/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa stacji transformatorowej kompaktowej oraz sieci linii kablowej SN 15 kV o długości ok. 600 m, sieci linii nn 0,4 kV o długości ok. 500 m i istniejącej sieci SN 15kV napowietrznej o długości ok. 230 m na działkach nr 217/2, 227, 246/1, 251/2, 278, 280/3, 282/8,308, 309, 310/1, 310/3, 358, 364, 311, i 313 obręb 12 Ługów gmina Świebodzin”. Starosta Świebodziński 16 lutego 2016r. wydał decyzję nr 241/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stacji transformatorowej kompaktowej oraz sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV na działkach nr 227, 246/1, 282/8, 308, 310/1, 310/3, 358, 364, 311, 313 obręb 12 Ługów, gmina Świebodzin. Burmistrz Świebodzina 13 lipca 2016r. wydał decyzję nr 29/2016 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości zabudowanej – działki 246/1 w obrębie Ługów na działki nr 246/3 i 246/4. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 28 października 2011r. i zmienionym Uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 30 września 2013r., działka o nr 246/3 w obrębie Ługów położona jest na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych) i znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”. Ponadto zgodnie ze: -Schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren na którym znajduje się wnioskowana działka oznaczony jest jako strefa funkcjonalna R-L-O – dominacji funkcji rolno- osadniczej oraz jako obszar funkcjonalny W – zabudowy wiejskiej. Cena wywoławcza nieruchomości – 990,00 złotych netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży Wadium – 190,00 złotych 1. Przetarg odbędzie się dnia 6 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 2 czerwca 2017r. włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pokój nr 45 II piętro, - wpłacić wadium w kwocie 190,00 zł – wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin - PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 5 czerwca 2017r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 08:28:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 08:29:19
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-05-04 08:29:19
Artykuł był wyświetlony: 855 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin