ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 202

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2018-05-24 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-06-22 12:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00054910/4

Cena wywoławcza

407.000,00 zł

Wadium

80.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 218/18, 221/37 o pow. 0,3040 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1 na osiedlu Widok, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00054910/4 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy IVa i VI (RIV, RVI). Nieruchomość położona jest w północnej części miasta Świebodzin, w obszarze osiedla Widok, oddalona od ścisłego centrum handlowo-administracyjnego o około 1,5 km. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Powierzchnia nieruchomości porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiejami drzew iglastych i liściastych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: zespół garaży, tereny zielone, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przedszkole publiczne. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej i gazowej. Celem umożliwienia dostawy wody i odbioru ścieków niezbędne będzie: - zaprojektowanie i wybudowanie na koszt inwestora odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, - włączenie sieci, o których mowa powyżej, do planowanej do wybudowania przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (działki oznaczone ewidencyjnie nr 217/6, 218/17, 221/36) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które do czasu przekazania na rzecz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin, będą stanowiły jego własność. Właściciel nieruchomości sąsiedniej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 217/6, 218/17, 221/36 w swoim oświadczeniu: - wyraził zgodę na nieodpłatne i bezterminowe włączenie się przez nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu do planowanych przez niego do wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, - określił termin zakończenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i oddania ich do użytkowania na dzień 31 grudnia 2019r. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i włączenie ich do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planowanej do wybudowania przez właściciela nieruchomości sąsiedniej (działki oznaczone ewidencyjnie nr 217/6, 218/17, 221/36) wymaga uzgodnienia z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin. Część działki nr 218/18 o pow. 500 m2 oddana jest w dzierżawę z przeznaczeniem na gromadzenie mas ziemnych powstałych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach o nr ewid. 217/6, 218/17 i 221/36. Termin dzierżawy upływa 31 lipca 2018r. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXIX/371/2009 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 1 Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 54 poz. 758 z dn. 14 maja 2009r.). Zgodnie z w/w uchwałą przeznaczenie terenu opisanego symbolem 29 MW jest następujące: - Podstawowe przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, - Dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych oraz przeznaczenie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe, - Przeznaczenie uzupełniające: obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym, parkingi, place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury telefonicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej, - W północnej części terenu – na zachód od drogi 61 KDD dopuszcza się lokalizację nowego zespołu garaży boksowych, - Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych. Cena wywoławcza nieruchomości – 407.000,00 zł netto (słownie: czterysta siedem tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium - 80.000,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro o godzinie 12.00. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości: - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 18 czerwca 2018r. włącznie. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 12:08:42
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 12:08:51
Artykuł był wyświetlony: 567 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin