ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 205

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2018-06-13 08:00:00 przez Agata Napierała

Data przetargu

2018-07-17 10:00:00

Miejsce

W Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro

Księga wieczysta

Nr ZG1S/00010730/8

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.960,00 złotych netto (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży

Wadium

790,00 złotych

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 340/111 o pow. 0,0031 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3 na os. Południowym, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00010730/8 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość sklasyfikowana jest jako tereny przemysłowe (Ba). Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Świebodzin na osiedlu budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego. Nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową. Teren nieruchomości płaski, ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych. Kształt nieruchomości zbliżony do kwadratu. Nieruchomość położona jest przy drodze utwardzonej o nawierzchni z kostki brukowej. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, gdyż nieruchomość jest zabudowana kompaktową stacją transformatorową, wybudowaną ze środków ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań i stanowiącą majątek w/w spółki. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej w Świebodzinie (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 31 poz. 455 z dn. 01.04.2009r.) uchwalonego Uchwałą nr XVIII/183/2000 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 25 lutego 2000r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 6 poz. 78 z 31.03.2000r.) i zmienionego uchwałą nr XXXVII/347/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2005r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 58 poz. 1192 z 09.09.2005r.) Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do w/w uchwały działka o nr ewid. 340/111 w 3 obrębie Świebodzina znajduje się na terenie opisanym symbolem KS-2. Zgodnie z w/w uchwałą ustalenia dla terenów opisanych symbolem KS są następujące: KS-tereny parkingów urządzonych w zieleni, dla których: 1) ustala się: - realizację obsługi parkingowej sąsiednich terenów, dostęp do terenu z drogi oznaczonej symbolem KDW, - realizację drogi wewnętrznej; 2) dopuszcza się: -lokalizację obiektów usługowych, na terenie oznaczonym symbolem KS-2, o powierzchni zabudowy nie większej niż 20% obszaru działki i wysokości max 6,0m, - lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Napierała Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 08:28:26
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 08:31:05
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 08:31:05
Artykuł był wyświetlony: 672 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin