ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/12

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Urzędnik

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2012-07-11

Ogłoszono dnia: 2012-07-11 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2012-07-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2/12

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 18. rok życia, posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz  pełnię praw 
    publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowych wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
4) jest  niekaralna za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) ma nieposzlakowaną opinia,
6) legitymuje się wykształceniem: wyższym pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
    o szkolnictwie wyższym, preferowane – ochrona środowiska, techniczne, administracyjne, prawne,
7) ma znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki
    Komunalnej  i Mieszkaniowej, a w szczególności :
- ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych,
  prawo o zamówieniach publicznych,
- ustaw:  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie środowiska,
8) ma  biegłą znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
9)  posiada biegłą znajomość obsługi oprogramowania biurowego (MS Office, OpenOffice),
10) posiada umiejętność redagowania pism.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym ds. gospodarki komunalnej,
2) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
3) staranność, samodzielność, komunikatywność,
4) umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
5) prawo jazdy kat. B.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
b) przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie  w/w obowiązku,
c) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) przygotowywanie projektów aktów prawnych wynikających z pracy na zajmowanym stanowisku,
e) organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych,
f) wystawianie decyzji związanych z opłatą śmieciową,
g) weryfikacja złożonych deklaracji,
h) przygotowywanie decyzji na transport nieczystości ciekłych,
i) prowadzenie rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru.
j) wykonywanie innych zadań w zakresie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na polecenie przełożonych.
 
Zakres uprawnień :
a)  dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi
     uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony
 
Stanowisko urzędnicze podinspektor, praca administracyjno – biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów),
- stażu pracy (świadectw pracy)
- kwalifikacje.
- Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
- Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 142 poz.1593 ze zmianami)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na tym stanowisku,
2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2012-07-30 00:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, pocztą elektroniczną

 
c. Miejsce:
a) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko  urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1)   aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2)   kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy  nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
 
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
Uprzejmie zawiadamiam kandydatów, którzy złożyli w wymaganym terminie aplikacje na ww. wolne stanowisko pracy, że postępowanie rekrutacyjne : test sprawdzający i rozmowa kwalifikacyjna zostaną przeprowadzone w następującym terminie i miejscu:
 
data: 22 sierpnia 2012 r.
godzina: 8.00
miejsce: Urząd Miejski w Świebodzinie – Ratusz Plac Jana Pawła II nr 1 - I piętro,
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Michalak Data wytworzenia informacji: 2012-07-11 14:24:01
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2012-07-11 14:24:01
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2012-07-11 14:25:02
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2012-08-24 13:50:23
Artykuł był wyświetlony: 10141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu