ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ON-6/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor / Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2017-07-20

Ogłoszono dnia: 2017-07-20 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2017-08-16 00:00:00

Nr ogłoszenia: ON-6/2017

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5. kwalifikacje: wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie,
6. preferowany 3 letni staż pracy w administracji samorządowej lub państwowej (potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniami),
7. znajomość ustaw, rozporządzeń i kodeksów związanych z prowadzeniem niżej wymienionych zagadnień w tym między innymi:
ustawy: o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, KPA,  Instrukcja kancelaryjna,  ochrona danych osobowych
- ustawa z dnia 2.07.2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2016r,poz.1829)
- ustawa z dnia 9.06.2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń   osób kierujących spółkami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1202)
- ustawa o gospodarce komunalnej ( j.t. Dz.U. z 2017, poz. 827),
- Kodeks spółek handlowych  - ustawa z dnia  15.09.2000r ( Dz. U.   z 2016, poz.1578)
- ustawa z dnia 21.06.2001 r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U.   z 2017, poz.180)
-ustawa z dnia 24.07.2015r – Prawo o zgromadzeniach ( ( Dz. U. z 2015, poz.1485),
- ustawa z dnia 20.03.2009r o bezpieczeństwie imprez masowych  ( Dz.U. z 2017r poz. 1160)
- ustawa z dnia 6.09.2001r o transporcie drogowym ( Dz. U. z   2016, poz.1907.)
- ustawa z dnia 28.03.1933r o grobach i cmentarzach wojennych   ( Dz. U. z 2017r, poz.681)
8)  Biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów operacyjnych w systemie biurowym.
9)  Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office). 
b. Wymagania dodatkowe:
1. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
2. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
3. staranność i komunikatywność, skrupulatność, terminowość,
4. umiejętność analizy problemu, oceny i opisu zjawisk,
5. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych między innymi z:
- Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
- nadzorem właścicielskim nad spółkami gminnymi,
- imprezy masowe oraz zgromadzenia,
- wydawanie licencji na taksówki,
- nazewnictwo ulic,
- cmentarze wojenne,
- ewidencja obiektów nie będących hotelami,
- dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny
Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
a)  dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

I. Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin,  możliwa praca poza siedzibą na terenie gminy.
II. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
III. Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów),
- stażu pracy (świadectw pracy),
- kwalifikacje,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.922)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
  2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-16 00:00:00
b. Sposób:
  1. Termin: do  16 sierpnia 2017 r. / data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie/.
  2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.
c. Miejsce:
  1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
  2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: oferta pracy  w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, 
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy  nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Michalak Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-20 13:05:49
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2017-07-20 13:06:47
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 13:57:45
Artykuł był wyświetlony: 1920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu