ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ON-1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacji i Nadzoru

Data udostępnienia: 2018-01-08

Ogłoszono dnia: 2018-01-08 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2018-01-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: ON-1/2018

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa 
    skarbowe,
5. kwalifikacje: wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja, ukończenie wyższych 
    studiów ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną.
6. Wymagany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach administracyjnych (potwierdzony świadectwami 
     pracy lub zaświadczeniami).
7. Znajomość ustaw, rozporządzeń i kodeksów w tym:
 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 2. ustawa z dnia 14 lipca  1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz.1506 z późn.zm.)
 3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r. poz.1875 z późn.zm. ),
d.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.
       1257),
       e.  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz.922),
    f. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz.150),
    g. Instrukcja Kancelaryjna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie
                  Instrukcji Kancelaryjnej (Dz.U. Nr 14, poz.67).
8)  Biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów 
     operacyjnych w systemie biurowym.
9)  Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office). 
10. Preferowane wymagania posiadanie prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
1. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywana pracę,
2. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
3. staranność i komunikatywność,
4. umiejętność analizy problemu, oceny i opisu zjawisk.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zaopatrzenia Gminy Świebodzin w energię elektryczną.
 2. Rozliczanie telefonii w Gminie Świebodzin.
 3. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń pojazdów i majątku Gminy Świebodzin, odszkodowania i likwidacja szkód. 
 4. Realizacja zaopatrzenia pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Prowadzenie Archiwum Zakładowego.
 6. Nadzór nad Monitoringiem Miejskim.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.
Zakres uprawnień :
a)  dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi 
     uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika, 
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
 
Miejsce zatrudnienia:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.  
 
Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
 
Wymiar etatu , ilość etatów:
  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  1etat.

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów), studiów podyplomowych,
 
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz 
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.922)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-22 00:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.
 
c. Miejsce:
 
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
 2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko inspektor w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Organizacji i Nadzoru pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania  sprawdzającego, 
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy  nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Michalak Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 22:09:05
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 22:09:12
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 22:09:11
Artykuł był wyświetlony: 859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu