ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ON-4/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor / Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacji i Nadzoru

Data udostępnienia: 2018-05-11

Ogłoszono dnia: 2018-05-11 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2018-05-25 00:00:00

Nr ogłoszenia: ON-4/2018

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,
5. kwalifikacje: wykształcenie  wyższe, preferowany kierunek: administracja, zarządzanie dokumentacją itp.
     potwierdzone dyplomami.
7. Znajomość ustaw, rozporządzeń i kodeksów w tym:
  1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r. poz.1875 z późn.zm. ),
b.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.
       1257),
       c.  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 poz.922),
       d. Instrukcja Kancelaryjna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie
           Instrukcji Kancelaryjnej (Dz.U. Nr 14, poz.67).
8)  Biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów
     operacyjnych w systemie biurowym.
9)  Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office).
b. Wymagania dodatkowe:
1. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywana pracę,
2. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
3. staranność i komunikatywność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przyjmowanie przesyłek przychodzących, skanowanie dokumentów.
2. Rejestracja przesyłek przychodzących w systemie elektronicznym.
3. Przekazywanie przesyłek w wersji papierowej do dekretacji do Sekretariatu Burmistrza.
4. Obsługa petentów w Biurze Obsługi Interesantów.
5. Dystrybucja formularzy urzędowych, druków itp.
6. Udzielanie informacji interesantom w sprawach dotyczących zadań Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
7. Wykonywanie czynności kancelaryjnych.
8.  Obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany e PUAP.
a)  dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi
     uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
I. Miejsce zatrudnienia:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.  
 
II. Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
III. Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
 
V. Wymiar etatu , ilość etatów:
  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  1etat.

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów), studiów podyplomowych,
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.922)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
  2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-25 00:00:00
b. Sposób:
  1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
     
  2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektor/inspektor w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Organizacji i Nadzoru pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .
c. Miejsce:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.

VII. Informacje dodatkowe:

1)   aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2)   kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy  nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Michalak Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 14:17:23
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 14:17:31
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 14:42:55
Artykuł był wyświetlony: 1875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu