ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ON-5/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista / Inspektor / Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2018-12-06

Ogłoszono dnia: 2018-12-06 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2018-12-21 00:00:00

Nr ogłoszenia: ON-5/2017

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
 skarbowe,
5. kwalifikacje: wykształcenie wyższe, średnie techniczne budowlane, itp.
 preferowany kierunek wykształcenia : budownictwo,
6. wymagany staż pracy: minimum 1 roczny staż pracy na budowie albo 1 roczny staż pracy w
 administracji samorządowej lub państwowej (potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniami),
7. znajomość ustaw, rozporządzeń i kodeksów związanych z prowadzeniem niżej wymienionych zagadnień w tym między innymi:
ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, KPA, Instrukcja kancelaryjna, ochrona danych osobowych)
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017, poz. 827),
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. 2018, poz. 994)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1202),
- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017, poz. 2187),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077),
- ustawa z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996),
- ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 2096)
8) Biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów
 operacyjnych w systemie biurowym.
9) Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office).
b. Wymagania dodatkowe:
1. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
2. umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
3. staranność i komunikatywność, skrupulatność, terminowość,
4. umiejętność analizy problemu, oceny i opisu zjawisk,
5. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych między innymi z:
1.Ustalanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków komunalnych i lokali mieszkalnych
 będących własności gminy:
- sporządzanie planów finansowych i rzeczowych,
- sporządzanie analiz i ocen utrzymania zasobów mieszkaniowych.
2. Prowadzenie książek budynków komunalnych mieszkaniowych.
3. Prowadzenie spraw związanych z remontami w budynkach i mieszkaniach komunalnych w zakresie:
 i dekarskich.
4. Wykonanie kontroli stanu technicznego urządzeń komunalnych w lokalach gminnych: mieszkalnych,
 pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach przynależnych do mieszkań i garażach związanych
 z mieszkaniowym zasobem komunalnym:
a/ rejestrowanie wniosków,
b/ sporządzanie protokołów w zakresie:
- oceny stanu technicznego mieszkań (zacieków, wilgoci itp.),
- oceny stanu technicznego okien, drzwi, pomieszczeń gospodarczych i przynależnych,
- oceny stanu technicznego wentylacji, instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej.
5. Nadzorowanie okresowych przeglądów kominiarskich w budynkach komunalnych mieszkalnych –
 kontrolowanie pracy kominiarzy pod względem jakości wykonanych usług polegających na czyszczeniu
 przewodów kominowych.
6. Zlecenie przeglądów i remontów piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobie gminy.
7. Przyjmowanie i zlecanie do wykonania zgłoszeń dot. awarii w zakresie spraw: elektrycznych,
 hydraulicznych, stolarskich, dekarskich i ogólnobudowlanych.
8. realizacja zleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej w
 budynkach i mieszkaniach komunalnych.
9. Sprawowanie nadzoru nad przyłączami gazowymi i wodno-kanalizacyjnymi w budynkach komunalnych
 mieszkalnych.
10.Sporządzanie protokołów przekazania teczek obiektów i dokumentacji technicznej poszczególnych
 budynków w związku z wykupem lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.
11.Współdziałanie ze Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w
 zakresie rozliczenia remontów w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych.
12. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
13. Opiniowanie wniosków na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego.
14. Sprawowanie kontroli nad remontami wykonywanymi przez najemców w lokalach mieszkalnych oraz
 protokólarny odbiór wykonywanych prac.
15. Utrzymanie terenów przy budynkach w tym: ciągów pieszych, dróg i chodników nie będących w
 kompetencji Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych.
16. Prowadzenie spraw dot. spływu wód opadowych i kanalizacji sanitarnej na terenach gminnych
 przynależnych do budynków komunalnych.
17. Prowadzenie spraw związanych z remontami w przedszkolach i szkołach gminnych, przy bieżącej
 współpracy z Kierownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
18. Realizacja zadań związanych z rewitalizacją budynków:
 - przyjmowanie i przygotowanie wniosków na komisję,
 - obsługa posiedzeń komisji,
 - przygotowanie umów dotyczących dotacji,
 - rozliczenie dotacji.
19. Prowadzenie zadań inwestycyjnych występujących w Wydziale Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej.
20. Przygotowywanie, kompletowanie materiałów przetargowych dla zamówień publicznych w zakresie przedmiotu zamówienia dla potrzeb realizowanych przez Wydział GKiM.
21.Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
a) dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi
 uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
 1. Miejsce zatrudnienia:Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, możliwa praca poza siedzibą na terenie gminy.
 2. Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność, zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 5. Wymiar etatu , ilość etatów: pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie, 1etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów),
- stażu pracy (świadectw pracy),
- kwalifikacje,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych oraz
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
 publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000,1669)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-21 00:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.
c. Miejsce:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
 2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: oferta pracy specjalista/podinspektor/inspektor w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania
 sprawdzającego,
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Michalak Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-07 08:17:15
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-12-07 08:27:36
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2018-12-07 08:27:36
Artykuł był wyświetlony: 574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu