ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ON-6/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik wydziału

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Data udostępnienia: 2018-12-06

Ogłoszono dnia: 2018-12-06 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2018-12-21 00:00:00

Nr ogłoszenia: ON-6/2018

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
 skarbowe,
5. kwalifikacje konieczne: wykształcenie wyższe, kierunek studiów: budownictwo, inżynieria środowiska,
 Architektura,
6. staż pracy 5 lat preferowany w administracji samorządowej, państwowej lub wykonywanie działalności
 gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku (potwierdzony świadectwami
 pracy lub zaświadczeniami),
7. znajomość ustaw, rozporządzeń i kodeksów w tym:
 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz.994),
 2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018 r. poz. 2096),
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 4. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 5. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 2068 ) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 6. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121) w zakresie podziałów nieruchomości,
 7. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz.2067) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 8. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.799) w zakresie lokalizacji inwestycji wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 9. ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2018 r. ppoz.1986 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986),
 10. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, 1669).
8) Biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów
 operacyjnych w systemie biurowym.
9) Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office).
b. Wymagania dodatkowe:
1. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywana pracę,
2. umiejętność kierowania pracą w zespole,
3. staranność i komunikatywność,
4. umiejętność analizy problemu, oceny i opisu zjawisk.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Koordynowanie działań w zakresie planowania przestrzennego z uwzględnieniem mieszkaniowych układów przestrzennych, przemysłowych układów przestrzennych, gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz terenów rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego.
II. Nadzór nad drogami gminnymi i nadzór merytoryczny nad zadaniami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi, budową i remontami dróg, ulic itp.
III. Planowanie i realizacja inwestycji komunalnych i koordynacja ich realizacji.
IV. Nadzór nad procedurami udzielania zamówień publicznych.
V. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na zadania inwestycyjne Gminy ze źródeł poza budżetowych, szczególnie ze środków Unii Europejskiej.
VI. Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych.
a) dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi
 uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 2. Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność, zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 5. Wymiar etatu , ilość etatów: pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie, 1etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów),
- stażu pracy (świadectw pracy),
- kwalifikacje,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych oraz
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
 publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.195,677)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-21 00:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.
c. Miejsce:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
 2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: oferta pracy Kierownik Wydziału BZP w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania
 sprawdzającego,
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Michalak Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-07 08:27:05
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-12-07 08:27:36
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 14:22:02
Artykuł był wyświetlony: 1116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu