ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ORG-4/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORG-4/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik wydziału

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty Kultury i Sportu

Data udostępnienia: 2019-05-16

Ogłoszono dnia: 2019-05-16 12:56:55 przez Irena Michalak

Termin składania dokumentów: 2019-05-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: ORG-4/2019

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie: -  nieposzlakowanej  opinii, - stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,
5. - kwalifikacje konieczne: wykształcenie wyższe magisterskie,
   -  kwalifikacje preferowane:  kierunkowe studia podyplomowe,
6. staż pracy 5 lat, preferowane doświadczenie w pracy  w administracji na stanowisku kierowniczym
    (potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniami),
7. znajomość ustaw, rozporządzeń i kodeksów w tym:
 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz.506 z późn.zm.),
 2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018 r. poz. 2096),
 3. Ustawa z dnia 27 października 20187 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203          z późn.zm.)
 4. ustawa 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela  (Dz.U. z 2018 r. poz.967 z późn.zm)
 5. ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w  wieku do 3 lat r (Dz.U. 2018 r. poz. 603 z późn.zm. )
 6. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz.450 z późn.zm.)
 7. ustawa z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz.1263 z późn.zm.)
 8. ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2018 r. ppoz.1986 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi)
 9. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, 1669).
8)  Biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax)
9)  Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (MS Office, Open Office), oprogramowanie do zarządzania
     Oświatą.
b. Wymagania dodatkowe:
1. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywana pracę,
2. umiejętność kierowania i praca w zespole,
3. staranność i komunikatywność,
4. umiejętność analizy problemu, oceny i opisu zjawisk,
5. wysoka kultura osobista,
6. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
7 znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
8. znajomość języków: angielskiego, niemieckiego,
9. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku pracy nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach powierzonych obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego przedszkoli i szkół podstawowych, a w szczególności:
a) zapewnienie warunków działania,
b) ustalenie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych,
c) zapewnienie obsługi organizacyjnej,
d) pomoc w realizacji innych zadań statutowych;
2) prowadzenie ewidencji i kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy;
3) zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
4) nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych w placówkach oświatowych;
5) zapewnienie warunków do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;
6) ustalenie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych;
7) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oraz łączeniem w zespół i rozwiązywaniem zespołów, a także tworzenie filii szkół i przedszkoli;
8) przygotowywanie opinii dla osób prawnych i fizycznych w sprawie zakładania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół niepublicznych;
9) wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne;
10) prowadzenie rejestru niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół;
11) opracowywanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu;
12) prowadzenie oświatowych baz danych w zakresie zadań organu prowadzącego;
13) przygotowywanie we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych i wykonywanie obowiązków sprawozdawczych statystycznych w zakresie edukacji;
14) przygotowywanie we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych do zatwierdzenia przez organ prowadzący rocznych projektów organizacji przedszkoli i szkół podstawowych na nowy rok szkolny oraz aneksów do tych projektów;
15) analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych placówkom oświatowym;
16) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
17) dokonywanie oceny pracy dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych;
18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących stanu realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o efektach kształcenia na każdym etapie szkolnej edukacji oraz przygotowywanie sprawozdania końcowego z realizacji zadań;
19) prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego;
20) opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do pracy w innej szkole lub placówce;
22) opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażania stanowiska dot. obniżki nauczycielowi obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na wniosek dyrektora placówki;
23) rejestracja umów zleceń, umów o dzieło z placówek oświatowych;
24) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników szkół i przedszkoli;
25) organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych placówek;
26) opracowywanie projektu regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych;
27) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie ustalania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych,
28) negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami;
29) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w sprawie opiniowania i uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, przyznawania nagród dla pracowników oświaty, zwolnień pracowników oświaty;
30) prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń oraz nagród pracownikom oświaty;
31) prowadzenie archiwum byłych pracowników szkół i przedszkoli;
32) organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych;
33) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów oraz przygotowywanie sprawozdań z doskonalenia;
34) prowadzenie sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z ustawą o systemie informacji oświatowej;
35) organizowanie dowozów uczniów do szkół i dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przewozów szkolnych;
36) organizowanie dowozów uczniów niepełnosprawnych do szkół;
37) prowadzenie spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym;
38) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych z gminy Świebodzin;
39) prowadzenie współpracy szkół i placówek w ramach programów unijnych i rządowych;
40) współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału;
41) przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
42) opiniowanie wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych;
43) nadzorowanie pod względem merytorycznym i kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe;
44) współpraca z klubami sportowymi wynikająca z ustawy o sporcie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału;
45) opiniowanie wniosków o dotacje dla klubów sportowych;
46) nadzorowanie pod względem merytorycznym i kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez kluby sportowe;
47) zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin a zamieszkałych na terenie gminy Świebodzin;
48) opracowywanie i analiza planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty;
49) współpraca z nadrzędnymi instytucjami w dziedzinie oświaty, kultury, sportu w celu realizacji zadań i programów o zasięgu regionalnym bądź ogólnopolskim;
50) współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizowania, prowadzenia i upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć;
51) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie: kultury, sportu, (Ośrodka Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej, ŚDK) w zakresie ich zadań statutowych;
52) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział;
53) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
54) rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych dzieci i opiekunów z terenu gminy;
55) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami i jednostkami;
56) coroczne sporządzanie struktur zatrudnienia pracowników pedagogicznych w celu sporządzania sprawozdania osiągnięcia średniego poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli;
57) obsługa w zakresie kadrowo-płacowym jednostek oświatowych;
58) realizacja innych zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela i innych przepisów szczegółowych.
a)  dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce zatrudnienia:Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
Wymiar etatu, ilość etatów:  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  1etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów),
- stażu pracy (świadectw pracy),
- kwalifikacje,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e)  Koncepcja funkcjonowania systemu oświaty w Gminie Świebodzin.
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz.195,677)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-31 00:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.
c. Miejsce:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
 2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: oferta pracy Kierownik Wydziału OKS w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy  nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Michalak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 10:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 12:56:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 14:05:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony