Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista / Inspektor / Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2019-11-26

Ogłoszono dnia: 2019-11-26 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-10 15:20:00

Nr ogłoszenia: ORG-10/3/2019

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,
5. kwalifikacje konieczne: wykształcenie wyższe, średnie techniczne, preferowane budownictwo, architektura.
    Nazwa stanowiska pracy uzależniona od wykształcenia i stażu pracy,  preferowany staż pracy w administracji
    samorządowej lub państwowej, mile widziany na podobnym stanowisku pracy.
6.Pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań stanowiska pracy.
   Znajomość ustaw,   a w szczególności:
-   ustawa z dnia 07 lipca 2019 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz.1186 ze zm.)
-   ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 zm.)
-   ustawa  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r.,poz. 506 ze zm.),
-   ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781),
-   ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz.1986 ze zm.),
-  ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)
7. Biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów
   operacyjnych w systemie biurowym ( MS Office, Open Office).
b. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wymagania posiadanie prawo jazdy kat. B.
-umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność,
  skrupulatność, sumienność, obowiązkowość, terminowość, wysoka kultura osobista,
- mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej lub sanitarnej
- umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów, znajomość zasad kosztorysowania oraz obsługa
  programu NORMA PRO,
- znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego
- umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Ustalenie potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków świetlic wiejskich oraz lokali użytkowych będących własnością gminy:
- sporządzenie planów finansowych i rzeczowych,
- sporządzanie analiz o ocen utrzymania świetlic wiejskich i lokali użytkowych oraz wykonywanie remontów w tych zasobach.
2. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi (OPS, Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne            w zakresie remontów i adaptacji.
3. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego lub pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
4.Zlecanie i nadzorowanie okresowych przeglądów kominiarskich w świetlicach wiejskich i budynkach gminnych.
5.Sprawowanie kontroli nad remontami wykonywanymi przez najemców w lokalach użytkowych.
6. Prowadzenie książek budynków świetlic wiejskich oraz budynków gminnych.
7. Sprawowanie nadzoru nad rozbiórkami i wyburzeniami obiektów gminnych.
8. Sprawowanie nadzoru na przyłączami elektrycznymi, gazowymi i wodno – kanalizacyjnymi w świetlicach
    wiejskich, lokalach użytkowych oraz budynkach gminnych.
9. Sprawdzanie rachunków i faktur oraz ich weryfikacja wg kosztorysów powykonawczych i KNR.
10. Wykonywanie kontroli i przeglądów technicznych w lokalach użytkowych i świetlicach wiejskich
     - ocena techniczna budynków,
     - sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przeglądów technicznych.
11. Prowadzenie zadań inwestycyjnych występujących w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
    - rozliczanie inwestycji,
    - sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji.
12. Przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach
      publicznych do 30 000 EURO dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina
      Świebodzin.
13. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze przetargowej
      na zdania objęte zakresem czynności.
14. Przedstawianie projektów planu wydatkowania środków finansowych do budżetu gminy oraz sporządzanie
      sprawozdań finansowych z wykonania zadań.
15. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na Sesjach Rady Miejskiej oraz w  okresach
      międzysesyjnych,
16. Prowadzenie korespondencji w sprawach objętych zakresem czynności
17. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z otrzymanym "Jednolitym wykazem akt".
18. Rozliczanie, opisywanie i rejestrowanie faktur związanych z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy dotyczącymi 
      zadań ujętych w zakresie czynności.
19. Utrzymaniem we właściwym stanie sprzętu znajdującego się na stanowisku pracy.
20. Sumienne i staranne wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, niezbędnych do
      prawidłowego funkcjonowania Wydziału.
21.  Wykonywanie innych zadań określonych przez przełożonych.
22. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy obsłudze i przetwarzaniu bazy danych
       osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
23. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie
      materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
a) dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi
    uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

I. Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
II. Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
III. Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność, zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
V. Wymiar etatu , ilość etatów: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przystąpienie do naboru zawierający imię i nazwisko i dane kontaktowe kandydata zwięzłe umotywowanie zgłoszenia na wnioskowane stanowisko,
2) opis dotychczasowej pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia oraz okresu zatrudnienia lub zaświadczeń,
4) pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych oraz
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
 publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
1) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
2) Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-10 15:20:00
b. Sposób:
a) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: oferta pracy specjalista/podinspektor/inspektor  Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego 
c. Miejsce:
Urzęd Miejski
ul. Rynkowa 2
Świebodzin
 
pok. 22

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 09:52:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-28 09:52:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-28 08:52:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)