ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Świebodzina wyznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gminną nieruchomość zabudowaną

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-21 07:56:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego jest nieruchomość oznaczona ewidencyjnie działką nr 201/1 o pow. 0,1188 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Wałowej 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Kw. nr 17840, w której w dziale IV wpisana jest hipoteka w wysokości 30.000,00 zł z tytułu pożyczki udzielonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta Świebodzina. Kształt działki nieregularny. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze handlowym. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane budownictwem mieszkaniowym – wielorodzinnym oraz handlowo- usługowym. W niedalekiej odległości usytuowane są instytucje państwowe, finansowe, obiekty kultu religijnego, inne obiekty użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości z ulicy Wałowej o nawierzchni asfaltowej. Dostęp do dróg wylotowych z miasta oraz do centrum miasta dogodny. Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej.
Zgodnie z nieobowiązującym od dnia 01 stycznia 2003r. Miejscowym Planem Szczegółowym Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Świebodzin – Centrum” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr VIII/60/94 z dnia 30 listopada 1994r. (Dz. Woj. Zielonogórskiego nr 17 poz.147 z 1994r.) działka nr 201/1 w II obrębie Świebodzina była położona na terenie jednostki bilansowej I2 o funkcji mieszkaniowo-usługowej.
Wnioskowana działka znajdowała się w strefie ochrony konserwatorskiej B1. Strefa B obejmuje obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy. Dopuszcza się możliwość modyfikacji, opartych o zasadę koegzystencji elementów kompozycji historycznej i współczesnej. Wszelka działalność prowadzona w strefie „B” każdorazowo wymaga akceptacji władz konserwatorskich.
Ustalenia powyższe nie są w chwili obecnej obowiązujące.
W dniu 07 września 2007r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 47/WZ-I/07 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „rozbudowa istniejącego pawilonu handlowego oraz budowa budynku usługowo - mieszkalnego na dz. nr 201/1 w II obrębie Świebodzina przy ul. Wałowej”.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin przyjętym w dniu 29 maja 2001r. Uchwałą Nr XXXI/372/01 oraz zmianami ustalonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/222/04 z dnia 30 sierpnia 2004r., Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XL/361/05 z dnia 03 listopada 2005r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXX/395/09 z dnia 29 kwietnia 2009r., działka nr 201/1 w II obrębie Świebodzina znajduje się na terenie oznaczonym graficznie, jako tereny usług i położona jest w granicach strefy „B” ochrony zachowanych wartości kulturowych.
Studium nie stanowi prawa miejscowego, a jego ustalenia są jedynie obowiązujące przy opracowaniu planów miejscowych.
 
Cena nieruchomości - 515.980,00 złotych netto (słownie: pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki 22%.
Na poczet ww. ceny zostanie zaliczona kwota w wysokości 154.480,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) odpowiadająca wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.
Wniosek o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości należy złożyć w terminie do dnia 04 czerwca 2010r. włącznie.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 68-4750914.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rosalska-Hutnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-21 07:56:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-21 07:56:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-21 07:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony