ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-07 08:08:13 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

IZP.6721.4.25.2018.UC                                                                                        
Świebodzin, dnia 7 czerwca 2019r.
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLVI/701/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca 2019r. do 10 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pok. nr 50 w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (http://bip.swiebodzin.eu/).
 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 lipca 2019r. w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie (Pl. Jana Pawła II 1) o godz. 12:00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Świebodzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2019r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2019r, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin (pok. nr 50), albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Świebodzina. 
 
 
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, iż:
 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Świebodzinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Odbiorcą danych osobowych jest: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: .   
 
 
Z up. BURMISTRZA
/-/ Przemysław Nitschka
I ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-07 08:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-07 08:08:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07 08:08:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony