ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Świebodzina wyznacza do zbycia w formie aportu gminną nieruchomość zabudowaną

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-03 10:14:18 przez Krzysztof Alter, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem zbycia w formie aportu jest nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 166/19 o pow. 1,7729 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jeziory, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00022479/7 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Świebodzińskiego działka oznaczona jest jako tereny przemysłowe (Ba).
Działka położona jest na granicy dwóch obrębów Jeziory i Lubinicko w sąsiedztwie kompleksów leśnych Lasów Państwowych oraz gruntów rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieruchomość, na której usytuowane są budynki, budowle i urządzenia trwale związane z gruntem została wydzielona z dużego kompleksu gruntów rolnych, na którym zbudowano i urządzono nieczynne już Międzygminne Wysypisko Odpadów Komunalnych. Obecnie teren ten jest dzierżawiony do 31 grudnia 2020r. pod bazę magazynowo-transportową odpadów komunalnych. Przedmiotowa nieruchomość położona jest wzdłuż drogi polnej, która jest przedłużeniem drogi dojazdowej do wysypiska prowadzącej od drogi gminnej, pomiędzy kompleksem leśnym Lasów Państwowych i gruntami rolnymi. Nawierzchnia drogi dojazdowej do wysypiska na wysokości bramy wjazdowej na wysypisko jest betonowa z betonu lanego z mijankami dla samochodów przywożących odpady, dalej ma nawierzchnię gruntową nieurządzoną.
Od północnego wschodu teren ten sąsiaduje z terenem kwatery nr 1 (teren obecnie zrekultywowany) oraz z gruntami, które stanowiły rezerwę terenu pod rozbudowę składowiska, a od zachodu z terenem działki nr 166/20. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupach stalowych osadzonych w gruncie. Ogrodzenie od strony zachodniej przebiega po liniach granicznych działki, od południa wzdłuż drogi dojazdowej do granicy działki z działką 166/20 tj. do linii kwatery nr 1. Pozostałe strony nieruchomości nie są ogrodzone. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi dojazdowej wysypiska odpadów, usytuowanej przy południowo-zachodniej stronie nieruchomości. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkami i budowlami. Jako zaplecze techniczne dawnego wysypiska odpadów pobudowano następujące budynki, budowle i urządzenia, które będą przedmiotem aportu: budynek administracyjno-socjalny, wagę samochodową, budynek magazynowy ze stanowiskiem do mycia pojemników, magazyn paliw, wiaty na pojemniki surowców wtórnych, płytę kompostową, brodzik dezynfekcyjny, drogi wewnętrzne, zieleń izolacyjną, ogrodzenie z siatki stalowej.
Zgodnie z §3 Uchwały nr XXX/337/97 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 15 maja 1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 10 poz. 104 z dnia 19 czerwca 1997r.) uchwalonego uchwałą nr VIII/48/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Świebodzin z dnia 16.10.1989r.
z wprowadzonymi później zmianami, warunki zagospodarowania terenu dla części działki nr 166/19 położonej w obrębie Jeziory gm. Świebodzin są następujące:
Wieś Jeziory.
- Teren oznaczony symbolem 101 NU obejmujący część działki 166 o pow. ok. 15,2 ha, z przeznaczeniem na cele miejsko-gminnego składowiska odpadów.
Z uwagi na położenie wysypiska w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych, wymagane jest zapewnienie bezwzględnej szczelności jego dna oraz innych zabezpieczeń techniczno-biologicznych minimalizujących wpływ wysypiska na środowisko.
Ustalenia ogólne;
- § 4 w/w uchwały „komunikacja”:
Włączenie obszarów objętych zmianą planu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich, z wyjątkiem istniejących podłączeń wymaga decyzji Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych.
-§ 5 w/w uchwały „ochrona wartości kulturowych”:
Na terenach oznaczonych symbolami 101NU, prace ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin brak jest ustaleń dla północno-wschodniej części działki nr 166/19 w obrębie Jeziory. Działka ta nie była objęta zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r.
Zgodnie z załącznikiem graficznym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionego uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r., działka o nr ewid. 166/19 w obrębie Jeziory położona jest na terenie opisanym symbolem IT (tereny infrastruktury technicznej) i znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”.
 
Cena nieruchomości: 810.800,00 zł. brutto (słownie: osiemset dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100)
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, że pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Wniosek o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2020r. włącznie.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Kuś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 10:13:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 10:14:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03 10:14:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony