ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-9/CP/3/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 27.08.2007r
BZP3.II.7331-9/CP/3/07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.), informuję mieszkańców miasta i gminy oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Inwestora; Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar Zielona Góra, Sekcja Planowania Rozwoju Sieci, Al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra, w sprawie zmiany prawomocnej decyzji NR 2/CP-II/07 z dnia 19.03.2007r o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „BUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ RELACJI: ŚWIEBODZIN SKRZYŻOWANIE DRÓG KRAJOWYCH NR 2 I 3 OBIEKTY TP W RUSINOWIE, GLIŃSKU I JORDANOWIE” z uwagi na występujące nowe działki, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienie ze Starostą Powiatu Świebodzińskiego (postanowienie znak; OŚR.IV.7633-152/07 z dnia 23.08.2007r) w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Akapit nr 2 - brak tytułu

w sprawie zmiany prawomocnej decyzji NR 2/CP-II/07 z dnia 19.03.2007r o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „BUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ RELACJI: ŚWIEBODZIN SKRZYŻOWANIE DRÓG KRAJOWYCH NR 2 I 3 OBIEKTY TP W RUSINOWIE, GLIŃSKU I JORDANOWIE”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-27 13:54:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-27 13:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-27 13:55:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-14/CP/01/07 o wszczęciu postepowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 5.09.2007r.
BZP3.I.7331-14/CP/01/07


OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Zakład Gazowniczy Zgorzelec w imieniu, których z pełnomocnictwa wystepuje Pan Włodzimierz Wesołowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa „PRO-BUD” o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie instalacji sieciowej gazociągu i przyłącz gazowych na działkach nr 308; 411/2; 411/3; 411/4 i 411/5 w I obr. Świebodzina przy ul. Partyzancka.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-05 15:11:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-05 15:16:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-05 15:16:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP.I.7331-15/CP/1/07 o wszczęciu postepowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 5.09.2007r.
BZP.I.7331-15/CP/1/07OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Zakład Gazowniczy Zgorzelec w imieniu, których z pełnomocnictwa wystepuje Pan Włodzimierz Wesołowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa „PRO-BUD” o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie instalacji sieciowej gazociągu i przyłącz gazowych na działkach nr 108 i 409 w I obr. Świebodzina na osiedlu Żaków.


Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-05 15:14:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-05 15:16:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-05 15:16:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-11/07 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 4 września 2007 roku
GROŚ.VIII-7633-11/07

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej i modernizacji nawierzchni podwórza przy ul. Piłsudskiego nr 6 i 8 w II obrębie miasta Świebodzin

Decyzja została wydana na wniosek: Zakładu Projektowo – Usługowego „PROJFIT” Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka, ul. Sikorskiego 4/209, 65-454 Zielona Góra działającego z upoważnienia inwestora Gminy Świebodzin pełnomocnictwo nr GKM.VII.7142-300/07 z dnia 1 czerwca 2007 roku.
Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
Sprawę prowadzi Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. Nr 63, III piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2.


Burmistrz Świebodzina:
(-) Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Truskowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Truskowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-06 11:28:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-06 11:29:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-06 11:29:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza o rozpoczęciu opracowania projektu budżetu Gminy na 2008 rok.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Burmistrz Świebodzina informuje o rozpoczęciu opracowania projektu budżetu Gminy na 2008 rok.
Tworząc budżet, będący finansowym planem funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorządowej, realizując jednocześnie zasadę jawności gospodarki finansowej gminy, Burmistrz zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Świebodzin o przekazanie wskazówek i wniosków jakie winny być uwzględnione przy tworzeniu projektu budżetu.

Wnioski w formie pisemnej proszę kierować w terminie do dnia 01 października 2007 roku na adres:

Urząd Miejski
Ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Zabłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Zabłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-07 12:44:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-07 12:51:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-07 12:51:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-11/CP/1/07 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.07.2007r.

BZP3.II.7331-11/CP/1/07OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) obwieszczam mieszkańcom miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Ryszarda Łokcia projektanta „Zakładu Usług Elektrycznych i Pomiarowych” Ryszard Łokieć z siedzibą ul Staszica 6, 66-300 Międzyrzecz występującego z upoważnienia inwestora „ ENEA” Operator Sp. z o. o. ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań (adres do korespondencji; ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra, 65-775 Zielona Góra ul. Zacisze 15) o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV nr L-412 i L-429, na działkach nr; 150/2; 108/1; 109/1; 111/1; 112/1; 113/1; 117/1; 117/2; 116; 21/6; 21/4; 21/3 21/5; 21/7 i 21/8 oraz demontaż odcinków istniejących linii napowietrznych SN 15kV nr: L-412 i L-429 kolidujących z działkami nr 116 i 117/2 w miejscowości Rozłogi gm. Świebodzin”.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-11 13:19:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-11 13:20:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-11 13:20:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie - Urząd Stanu Cywilnego ( Ratusz ), w terminie do dnia 21 września 2007 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Zwęgrodzka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Zwęgrodzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-20 11:02:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-20 11:03:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-20 11:03:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji