ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-25 07:37:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-25 07:41:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-25 07:41:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OSIR - informacja o udzieleniu zamówienia na: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE.
Numer ogłoszenia: 96181 - 2009; data zamieszczenia: 23.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77645 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750816, 4769366, faks 068 4769366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) dostawa i montaż sterylizatorów UV dla istniejącej instalacji technologicznej basenu pływackiego i basenu rekreacyjnego, b) integracja zamontowanych urządzeń z istniejącym systemem AKPiA technologii uzdatniania wody basenowej BASENIX..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.12-5, 45.33.24.00-7, 45.33.22.99-5, 45.31.00.00-3, 72.21.21.50-5, 72.26.20.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 83684 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MWM Spółka z o.o., ul. Grottgera 5, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 83684
Oferta z najniższą ceną: 83684 oferta z najwyższą ceną: 86400
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiotetta Zańko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiotetta Zańko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-25 15:00:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-25 15:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-25 15:03:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-8/CP/1/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie połączony z rozbudową części parterowej i rozbiórka istniejących pomieszczeń gospodarczych na działce Nr 236 w II obrębie Świebodzina przy ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 30.06.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-8/CP/1/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Świebodzinie), o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji wg ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) celu publicznego dla inwestycji pn. „Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie połączony z rozbudową części parterowej i rozbiórka istniejących pomieszczeń gospodarczych na działce Nr 236 w II obrębie Świebodzina przy ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2, 66-200 Świebodzin.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-02 12:57:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-02 12:58:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-02 12:58:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-9/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe przy ul. Grzybowej na dz. Nr 190; 192/1; 193 i 196/15 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.07.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-9/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedziba 66-300 Międzyrzecz ul. Staszica 6 o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe przy ul. Grzybowa na dz. Nr 190; 192/1; 193 i 196/15 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-22 14:05:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-22 14:07:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-22 14:07:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-10/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe w Parku Chopina na dz. Nr 300/13; 30017; 300/12 i 300/10 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.07.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-10/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedziba 66-300 Międzyrzecz ul. Staszica 6 o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe w Parku Chopina na dz. Nr 300/13; 30017; 300/12 i 300/10 w II obrębie Świebodzina”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-22 14:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-22 14:11:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-22 14:11:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Akapit nr 3 - brak tytułu

IB.II.JMud.7111-86/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

W związku z uzgodnieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Autostrada płatna A2 Świecko¬-Nowy Tomyśl, odcinek 5.4 od m. Łagów do m. Jordanowo w km 51+000-7- 66+000" i zakończeniem oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, Wojewoda Lubuski podjął postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia pn. "Autostrada płatna A2 Świecko-Nowy Tomyśl, odcinek 5.4 od m. Łagów do m. Jordanowo w km 51 +000-7¬66+000", wszczęte na wniosek Autostrady Wielkopolskiej II SA, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań (postanowieniem z dnia 24.07.2009 r., znak: IRII.JMud.7111-86/09).

Akapit nr 6 - brak tytułu

Z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 7 - brak tytułu

Grażyna Kołodziejczak

Akapit nr 8 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Administracji Budowlanej

Akapit nr 9 - brak tytułu

w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-27 15:13:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-27 15:19:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-27 15:19:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.II.7331-8/CP/1/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przyłączenie Farmy Wiatrowej budowanej zgodnie z aktualnym planem miejscowym na działkach 496/4; 496/5 i 496/6 obr. Glińsk do sieci elektroenergetycznej ogólnokrajowej poprzez wykonanie kabla na działkach Nr 248/7; 248/6; 254/1; 240/3; 240/2; 253; 241; 259 i 242 w obrębie Grodziszcze”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 25.08.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-8/CP/1/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora „Elektrownie Wiatrowe KAROR” Sp. z. o. z siedzibą przy ul. Smoleńska 154 w 85-871 Bydgoszczy, w imieniu, której z pełnomocnictwa występuje pan Magdziak Łukasz przedstawiciel firmy “CONTRAST” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Budowlanych 5 w 63-400 Ostrów Wlkp., o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przyłączenie Farmy Wiatrowej budowanej zgodnie z aktualnym planem miejscowym na działkach 496/4; 496/5 i 496/6 obr. Glińsk do sieci elektroenergetycznej ogólnokrajowej poprzez wykonanie kabla na działkach Nr 248/7; 248/6; 254/1; 240/3; 240/2; 253; 241; 259 i 242 w obrębie Grodziszcze”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 (pokój nr 50), 66-200 Świebodzin, gdzie można składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-25 11:13:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-25 11:15:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-25 11:15:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji