ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 08.09.2021 decyzji nr 25/CP-I/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.22.4.2021.AW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Walaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-08 14:24:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Walaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-08 14:29:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Walaszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-08 14:29:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
o przyznanie stypendium  szkolnego
 od 01.09 do 15.09.2021
 
 
Kryterium dochodowe 528,00 zł netto na osobę w rodzinie
 
Wykaz załączników do wniosku i objaśnienia:
 
I. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień 2021) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
-   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
-   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
 
II. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
 
1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
2. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
3. odcinek lub decyzja renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4. zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
5. aktualną decyzję o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
6. aktualną decyzję o wysokości dodatku mieszkaniowego,
7. aktualne decyzje o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz dodatkami,
8. aktualną decyzję o wysokości zaliczki alimentacyjnej,
9. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób (potwierdzone wyrokiem sądu, wyciągiem bankowym lub przekazem pocztowym itp.),
10. w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
- zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok
kalendarzowy,
- ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
11. zaświadczenia z Urzędu Gminy:
- o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się,  że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.
 
 
III. Zasady całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
 
Stypendium szkolne, będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowe lub całkowite pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów edukacyjnych.
Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu i zaakceptowaniu imiennych: rachunków, faktur             i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 
Termin wypłaty stypendium:
 
1) za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie do 31 grudnia każdego roku pod warunkiem przedstawienia do dnia 10 grudnia każdego roku dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki, wskazanych w § 6 ust.1;
2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca w terminie do 30 czerwca każdego roku pod warunkiem przedstawienia do dnia 10 czerwca każdego roku dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki, wskazanych w § 6 ust.1;
 
UWAGA!
 
- faktury, rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę,
- przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków
- w przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia,
- w przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.
 
  1. Faktury/ rachunki powinny być wystawione od następujących miesięcy:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych- od czerwca poprzedzającego dany rok szkolny,
- pozostałe wydatki- od sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny,
- bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie- od września do czerwca danego roku szkolnego.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-24 13:46:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 13:48:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-24 13:48:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.35.3.2021.AW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Walaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-19 14:29:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Walaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-19 14:30:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Walaszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19 14:30:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.22.3.2021.AW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Walaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-18 14:36:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Walaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-18 14:37:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Walaszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-18 14:37:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 17.08.2021r. decyzji nr 23/CP-I/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.19.4.2021.AW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Walaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-17 14:58:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Walaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-17 14:59:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Walaszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-17 14:59:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji