ˆ

Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin organizacyjny

Informacja ogłoszona dnia 2007-11-07 13:11:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawę prawną regulaminu stanowią zasady zawarte w Kodeksie pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) oraz Statut Muzeum.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Muzeum Regionalne w Świebodzinie – zwane dalej "Muzeum" – jest samorządową instytucją kultury, której celami są: gromadzenie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie zbiorów historycznych i przyrodniczych regionu, upowszechnianie wiedzy o regionie oraz współudział w tworzeniu lokalnych wartości kulturalnych.
§ 2. Pracownicy Muzeum są zobowiązani w ustalonym zakresie do realizacji tych zadań.
§ 3. Regulamin niniejszy określa organizację wewnętrzną Muzeum, zasady organizacji pracy, regulację zadań, odpowiedzialności i kontroli wewnętrznej oraz spraw związanych ze specyfiką działań Muzeum, nie objętych szczegółowymi przepisami Kodeksu pracy.

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA.

§ 4. Muzeum kieruje dyrektor, który jest równocześnie pracownikiem merytorycznym.
§ 5. Pozostali pracownicy merytoryczni tworzą samodzielne stanowiska pracy (działy).
§ 6. Obsługą biura Muzeum zajmuje się pracownik administracyjny.
§ 7. Funkcjonowanie ekspozycji Muzeum zapewnia pracownik obsługi.
§ 8. Obsługą techniczną biur, ekspozycji i magazynów Muzeum zajmuje się pracownik techniczny.
§ 9. Muzeum prowadzi samodzielnie sprawy księgowo – finansowe; dokonuje tego główny księgowy instytucji kultury.
§ 10. Sprawy płacowe, ZUS i kadrowe prowadzą odpowiedni pracownicy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
III. NADZÓR ORGANIZACYJNO-FINANSOWY.

§ 11.1. Zarząd Miasta Świebodzina sprawuje nad Muzeum Regionalnym w Świebodzinie nadzór administracyjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
a/ prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b/ przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
2. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury.
3. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a/ wstępu do Muzeum w godzinach otwarcia,
b/ wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru,
c/ udziału w posiedzeniu Rady Muzeum po uprzednim powiadomieniu o tym jej Przewodniczącego.
4. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
5. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Zarząd Gminy, wydając stosowne zalecenia.
6. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

IV. PODSTAWOWE ZADANIA MUZEUM.

§ 12. Zadania ogólne Muzeum określa Statut Muzeum.
§ 13. Zadania własne określają plany roczne, harmonogramy wystaw i budżet Muzeum.
§ 14. Zadania zlecone wykonywane są na polecenie lub wniosek:
1) Zarządu Miasta lub Burmistrza,
2) instytucji muzealnych, służb konserwatorskich,
3) odpowiednich władz ministerialnych,
4) innych instytucji i osób prawnych (kwerendy).
5) osób prywatnych.

V. ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.

§ 15. Zadania Działu Historyczno – Archeologicznego:
1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów historycznych i archeologicznych.
2. Gromadzenie dokumentacji historycznej i archeologicznej.
3. Nadzór nad zbiorami historyczno-archeologicznymi.
4. Udostępnianie zbiorów historyczno –archeologicznych.
5. Współudział w sferze praktycznej ochrony dóbr kultury.
6. Współpraca z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków Archeologicznych.
7. Popularyzacja wiedzy o historii i archeologii.

§ 16. Zadania Działu Sztuki:
1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów z dziedziny sztuki i rzemiosła artystycznego.
2. Gromadzenie dokumentacji z dziedziny sztuki, rzemiosła artystycznego i ochrony zabytków.
3. Kompletowanie podręcznego księgozbioru z dziedziny sztuki i rzemiosła artystycznego.
4. Nadzór nad zbiorami sztuki i rzemiosła artystycznego.
5. Udostępnianie zbiorów sztuki i rzemiosła artystycznego.
6. Działalność w sferze praktycznej ochrony dzieł sztuki i zabytków.
7. Współpraca z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków.
8. Popularyzacja wiedzy o sztuce i ochronie zabytków.

§ 17. Zadania Działu Historii Regionalnej:
1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów z zakresu historii lokalnej i regionalnej.
2. Gromadzenie dokumentacji z zakresu historii lokalnej i regionalnej.
3. Kompletowanie podręcznego księgozbioru o tematyce lokalnej i regionalnej.
4. Nadzór nad historycznymi zbiorami o charakterze lokalnym i regionalnym.
5. Udostępnianie zbiorów z zakresu historii lokalnej i regionalnej.
6. Działalność w sferze praktycznej ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.
7. Współpraca z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków.
8. Popularyzacja wiedzy o historii lokalnej i regionalnej.
9. Koordynacja zadań powiatowych Muzeum.

§ 18. Zadania Głównego Księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości Muzeum
a/ obiegu dokumentów finansowych,
b/ sprawozdawczości i spraw księgowych.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum
a/ realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
b/ kontrola prawidłowości zleceń i umów,
c/ realizowanie rozliczeń pieniężnych.
3. Analiza wykorzystania środków budżetowych.
4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących rachunkowości, sprawozdawczości i planowania.

VI. PLANOWANIE I KONTROLA.
§ 19. Planowanie pracy.
1. Muzeum wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan prac merytorycznych, harmonogram wystaw czasowych i plany modernizacji wystaw stałych.
2. Pracownicy działalności podstawowej prowadzą bieżącą dokumentację własnej pracy merytorycznej.
3. Corocznie dyrektor Muzeum, na podstawie bieżącej sprawozdawczości i informacji pracowników merytorycznych sporządza sprawozdanie z działalności placówki; przedstawiane jest ono następnie Zarządowi Miasta.
4. Przynajmniej raz w tygodniu organizowane są spotkania pracowników merytorycznych i administracyjnych dla omówienia spraw i zadań bieżących; w razie potrzeby spotkania całego zespołu zwołuje dyrektor, na własny wniosek, wniosek pracownika lub organu nadrzędnego.
§ 20. Kontrola wewnętrzna.
1. Osobą upoważnioną do pełnej kontroli wewnętrznej jest dyrektor Muzeum.
2. Zakres kontroli i nadzoru obejmuje przede wszystkim:
1/ czas i dyscyplinę pracy,
2/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa p. poż. i bhp,
3/ realizację zadań własnych poszczególnych pracowników,
4/ oszczędność materiałów i energii,
5/ obieg pism,
6/ wydatki rzeczowe i finansowe,
7/ bezpieczeństwo zbiorów.

VII. ZAŁATWIANIE SPRAW, DECYZJE, OBIEG PISM.

§ 21. Załatwianie spraw.
1. Sprawy wpływające z zewnątrz załatwiane są w godzinach pracy Muzeum.
2. Pisma i interesanci załatwiani są w pierwszej kolejności przez biuro Muzeum.
3. Każda sprawa uzyskuje dekretację pisemną lub ustną dyrektora.
4. Załatwienie sprawy winno znaleźć adnotację w aktach sprawy.
5. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwienie sprawy ponoszą wskazani w dekretacji pracownicy.
§ 22. Decyzje.
1. W kwestiach pociągających za sobą zobowiązania finansowe, decyzje podejmuje wyłącznie dyrektor.
2. Pracownicy merytoryczni i administracyjni mogą formułować pisma w sprawach finansowych i administracyjnych (wstępna aprobata dokumentów), które wymagają również podpisu dyrektora.
3. W bieżących sprawach administracyjnych możliwe jest podpisywanie samodzielnie pism przez pracowników merytorycznych i administracyjnych na podstawie uprzedniego upoważnienia dyrektora.
4. W razie nieobecności dyrektora pisma w jego imieniu podpisuje upoważniony pracownik merytoryczny.
§ 23. Obieg pism.
1. Obieg pism określają ogólne zasady instrukcji kancelaryjnej.
2. Oddzielnie prowadzony jest obieg korespondencji pocztowej.
3. Pracownicy merytoryczni, administracyjni i obsługi są upoważnieni do wystawiania rachunków Muzeum.
4. Do odbioru faktur VAT upoważnieni są wszyscy pracownicy Muzeum.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 24. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Regulamin Pracy Muzeum Regionalnego w Świebodzinie i odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.
§ 25. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
§ 26. Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 10 lutego 1996 r.


Świebodzin, dnia 15.12.2000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dyrektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-07 13:06:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-07 13:11:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-28 08:47:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony