ˆ

Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Porozumienie w sprawie realizacji zadań o ochronie dóbr kultury zawarte w dniu 12.03.2008 r.

Informacja ogłoszona dnia 2007-11-07 13:14:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porozumienie Nr EKS/1/08

zawarte w dniu 12 marca 2008r.

Na podstawie art.5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust 2 ustawy z dnia 25 października 1999r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach ( Dz. U z 1997r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

pomiędzy;

1. Powiatem Świebodzińskim, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. Pana Zbigniewa Szumskiego – Starostę Świebodzińskiego,
2. Panią Jolantę Starzewską – Wicestarostę,
przy kontrasygnacie Pani Doroty Karbowiak – Skarbnika Powiatu,

zwanym w treści Porozumienia „Powiatem”,

a

Gminą Świebodzin, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 reprezentowaną przez:
Pana Dariusza Bekisza – Burmistrza
przy kontrasygnacie Pani Izabeli Zabłockiej – Skarbnika Gminy,

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Zostaje zawarte Porozumienie

§ 1. 1 Powiat powierza a Gmina przyjmuje do wykonania zadania Powiatu w zakresie kultury, ochrony zabytków i dóbr naturalnego dziedzictwa ludzkości, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach ( Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24) i w innych przepisach tj;
1) urządzania wystaw powiatowych stałych i czasowych,
2) prowadzenie badań i działalności edukacyjnej na obszarze powiatu,
3) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej promującej dorobek kulturalny powiatu,
4) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie podstawowych działań muzeum.

2. Szczegółowy zakres zadań do realizacji przez Muzeum, Gmina będzie przedkładała corocznie Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego ich wykonanie.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadania Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem Muzeum Regionalnego w Świebodzinie, zwanym dalej Muzeum.
2. W ramach wykonywanych zadań objętych Porozumieniem Gmina zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Muzeum wszystkim mieszkańcom Powiatu Świebodzińskiego na jednakowych zasadach.
3. Gmina zobowiązuje się wykonywać wszystkie zadania objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami i w sposób zapewniający mieszkańcom Powiatu dogodny dostęp do usług Muzeum.
§ 3. 1 Gmina odpowiada za organizację i funkcjonowanie Muzeum.

§ 4. 1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Powiat będzie przekazywał Gmine dotację.
2. Dotacja w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania Porozumienia tj. 2008r. Wynosi 34.800zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych) i podlega corocznie regulacji w kwocie niezbędnej do wykonania zleconych zadań.
3. Dotacja będzie przekazywana w 12 równych ratach miesięcznych, przelewem na rachunek bankowy Gminy, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi Powiatowi najpóźniej do dnia 30 grudnia danego roku.

§ 5. 1. Powiat ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowiązana udzielić Powiatowi wszystkich informacji dotyczących działalności Muzeum oraz zapewnić przedstawicielowi Powiatu przeprowadzenie kontroli dokumentów w Muzeum, w tym wstępu do pomieszczeń, wglądu do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Powiat jest zobowiązany powiadomić Gminę na co najmniej 3 dni robocze wcześniej.
4. Gmina zobowiązuje się do składania sprawozdań merytoryczno – finansowych z realizacji powierzonych zadań tj. do dnia 30 lipca danego roku budżetowego (za okres pierwszego półrocza) i do dnia 30 stycznia następnego roku (za okres drugiego półrocza roku poprzedniego).

§ 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieoznaczony.
2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 7. Traci moc Porozumienie w sprawie realizacji zadań o ochronie dóbr kultury z dnia 16.02.2000r.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach tj.: dwa egzemplarze dla „Powiatu”, 1 egzemplarz dla „Gminy” i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dyrektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-07 13:12:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-07 13:14:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-28 08:48:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony