ˆ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie

Informacja ogłoszona dnia 2007-05-22 12:15:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXII/237/04
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
Z DNIA 30 sierpnia 2004r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) i art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn.zm.) uchwala się

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzinie

1.Postanowienia ogólne

§ 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie zwany dalej "Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie:

1.Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593 z późn. zm.).
2.Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z póź. zm.).
3.Zarządzenia nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy Świebodzin z dnia 14 maja 1990r.w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie.
4.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr111 poz.535 z późn.zm.).
5.Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228 poz.2255 z późn. zm.).
6.Postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Świebodzin, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2.Siedzibą Ośrodka jest miasto Świebodzin.

3.Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Świebodzin.

II. Przedmiot i zakres działania

§ 3.
1.Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.Przedmiotem działania Ośrodka jest również udzielanie oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym.
3.Ośrodek wykonuje ponadto zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych.
4.Zadania określone w ust. 2 i ust.3 Ośrodek realizuje jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4.
W wykonaniu zadań określonych w § 3 Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 5.
Ośrodek Pomocy Społecznej może świadczyć dodatkowe usługi odpłatnie.

III. Organizacja Ośrodka.

§ 6.
1.Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, który reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego działalność.
2.Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Świebodzina.
3.Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.
4.Strukturę organizacyjną oraz podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

§ 7.
Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 8.
1.Dyrektor Ośrodka prowadzi działalność w granicach planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego na dany rok budżetowy.
2.Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zwrotu wydatków na świadczenia ustala Rada Miejska.
3.Odpłatności za usługi, o których mowa w § 5 Statutu określa Dyrektor Ośrodka.

§ 9.
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest Dyrektor
w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Świebodzina.

V. Postanowienia końcowe.
§ 10
Dyrektor Ośrodka zobowiązany jest składać sprawozdanie z działalności Ośrodka Radzie Miejskiej raz w roku, a Burmistrzowi na jego żądanie oraz przedstawiać potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 11.
Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do uchwalenia statutu.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 13.
Traci moc Uchwała Nr XXVI/286/96 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 grudnia 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wacław Żurakowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Jarmoliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jarmoliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-22 12:14:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-22 12:15:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-23 12:35:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony