ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału GKiM

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- organizowanie zbiórki i odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy
2. Realizacją zadań związanych z właściwą eksploatacją i rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie
3. Realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne w zakresie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą, znajdujących się na terenie gminy Świebodzin.
4. Utrzymaniem zieleni komunalnej w tym parków.
5. Zapewnieniem warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami - utrzymaniem wysypisk i ich rekultywacją.
6. Utrzymaniem we właściwym stanie sieci burzowo-deszczowej.
7. Utrzymaniem miejskich i gminnych urządzeń melioracyjnych i studni
8. Nadzorem nad zapewnieniem dostaw wody i odbioru kanalizacji.
9. Utrzymaniem cmentarzy komunalnych i zabytkowych
10. Organizacją i utrzymaniem targowisk na terenie miasta.
11. Prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich.
12. Organizacją i utrzymaniem placów zabaw
13. Dokonywaniem zakupu urządzeń komunalnych.
14. Prowadzeniem spraw związanych z nazewnictwem ulic i osiedli.
15. Realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w tym m.in.:
- organizowaniem i utrzymaniem wybiegów dla psów,
- organizowaniem akcji wyłapywania bezpańskich psów.
- wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
16. Realizacją zadań wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych .
17. Realizacją zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
18. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem lokalami użytkowymi.
- przygotowywaniem umów najmu na lokale użytkowe
- sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem remontów w lokalach użytkowych.
- utrzymaniem świetlic wiejskich
19. Realizowaniem inwestycji komunalnych
20. Przygotowywaniem procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych w trybie z wolnej ręki do 30000 EURO dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin.
21. Inspirowaniem rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego
22. Elektroniczne przesyłanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG).
23. Ustalaniem i kontrolą przestrzegania czasu pracy w placówkach detalicznych oraz zakładach gastronomicznych i usługowych.
24. Realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.
- prowadzeniem ewidencji hoteli; innych obiektów hotelarskich; w których świadczone są usługi hotelarskie.
- kontrolą obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie Gminy Świebodzin.
25. Realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym .
- wydawaniem licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Świebodzin.
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regulowanych osób na terenie Gminy Świebodzin
26. Realizacją zadań wynikających z ustawy o organizowaniu imprez masowych.
- wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.
27. Realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
28. Koordynacją i współpracą z:
- Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Szylko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-24 10:25:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-24 10:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-03 13:41:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami wydziału

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład osobowy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Wydział GKiM - ul. Rynkowa 2

Kierownik Wydziału - Michał Kowalczyk
pokój nr 38, telefon : 0 68 4750 911
– utrzymanie sieci burzowo deszczowej i rowów melioracyjnych.

Zastępca Kierownika Wydziału - Anna Fabiś
pokój nr 41, telefon: 0 68 4750 910


Pomoc adminstracyjna Monika Marciniak
pokój nr 39, telefon: 0 68 4750 908 – oświetlenie uliczne na terenie miasta i Gminy, cmentarze Komunalne.

Inspektor - Agnieszka Jankowska
pokój nr 41, telefon: 0 68 4750 910
- gospodarka lokalami użytkowymi , świetlice wiejskie

Inspektor - Wiesław Kuśmierz
pokój nr 42, telefon: 0 68 4750 912
- remonty w lokalach komunalnych użytkowych i świetlicach wiejskich

Inspektor – Małgorzata Stefańska
Pomoc Administarcyjna - Daria Kołaodziejek
pokój nr 39, telefon 0 68 4750 908
- gospodarka komunalna, utrzymanie czystości na chodnikach, placach i parkingach, zieleń miejska , place zabaw, zakupy i remonty urzadzeń komunalnych.
 
Inspektor -  Emilia Brodowska
Pomoc Administracyjna - Jolanta Błaszczuk
pokój nr 43, telefon 0 68 4750 909
- gospodarka odpadami komunalnymi
 
Pomoc Administracyjna - Adam Krajewski
pokój nr 39, telefon o 68 4750 909
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- zadania związane z ustawą o ochronie zwierząt
- pobór opłaty targowej
 

Wydział GKiM - ul. Cegielniana 2

Pomoc Administracyjna - Krzysztof Bukowian
pokój nr 4, telefon 0 68 4750 854
- remonty w mieszkaniach komunalnych.

Podinspektor - Jadwiga Dybko
pokój nr 4, telefon: 0 68 4750 854
- administrator mieszkań komunalnych, sprawy przydziału mieszkań komunalnych

Podinspektor - Grażyna Woźniak
pokój nr 3, telefon: 0 68 4750 853
- księgowanie i rozliczanie czynszów za mieszkania komunalne

Inspektor - inż. Sylwia Okuniewska
pokój nr 3, telefon: 0 68 4750 853
- księgowanie i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Pomoc Administracyjna -  Andrzej Śliwiński
pokój nr 13, telefon: 0 68 4750 864
- odczytywanie wodomierzy, rozliczanie odpłatności za wodę i kanalizację


Cmentarz Komunalny - ul. Łęgowska 8
Biuro Cmentarza
 
Specjalista - Paweł Galimowski
telefon: 0 68 4750 847
Pracownik gospodarczy - Mirosław Wawrzecki


Komunalny Dom Pogrzebowy ul. Młyńska 4,

Specjalista Wojciech Galas
telefon 0 68 38 27 99


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory
 
Jan Giejsztor
telefon 0  68 4750909
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-24 10:25:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-24 10:32:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06 12:13:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Cmentarze Komunalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z likwidacją Zakładu Budżetowego – Administracji Budynków Komunalnych w Świebodzinie z dniem 01 lipca 2001 r zadanie związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego oraz Komunalnego Domu Pogrzebowego zostało włączone do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Cmentarz Komunalny w Świebodzinie położony jest między ulicami Łęgowską i Strzelecką.
Bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, natomiast osobą kierującą pracami na cmentarzu jest Kierownik Cmentarza, któremu podlega 8 pracowników

Na terenie Gminy Świebodzin znajdują się 4 Wiejskie Cmentarze Komunalne w miejscowościach: Jordanowo, Lubinicko, Chociule i Jeziory. Na każdym z cmentarzy zatrudniony jest zarządca, który prowadzi Księgi Cmentarne, przyjmuje opłaty oraz dba o porządek na cmentarzu.

Odbiorcami naszych usług są głównie osoby, które straciły bliskich, dlatego też naszym zadaniem uznanym przez nas za priorytetowe jest zapewnienie jak najbardziej godnego pożegnania zmarłych i pomoc rodzinie w przetrwaniu tego trudnego okresu, zapewniając należyte odbycie ostatniej drogi bliskiego i pożegnanie go.

Podstawowe usługi cmentarne i pogrzebowe

1. Podstawowe usługi cmentarne
- prowadzenie ksiąg cmentarnych
- pobieranie opłat za miejsce na cmentarzu,
- pobieranie opłat za przedłużenie użytkowania miejsca i rezerwacje,
- pobieranie opłat za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej, Sali Pożegnań,
- nagłośnienia w Domu Pogrzebowym i Kaplicy Cmentarnej,
- nadzór nad pochówkami lub ekshumacjami wykonanymi przez inne zakłady pogrzebowe,
- nadzór nad prawidłowym ustawieniem pomników i grobowców,
- utrzymanie ładu i porządku na cmentarzu ( pielęgnacja zieleni, sprzątanie i wywóz śmieci, odśnieżanie wygrabianie liści itp.).

2. Podstawowe usługi pogrzebowe
- przygotowanie grobu do pochowania zwłok ( wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz uporządkowanie terenu wokół grobu),
- asysta pogrzebowa,
- transport zwłok ( miejscowy i zamiejscowy),
- ekshumacje zwłok,

3. Dodatkowe usługi pogrzebowe
- przygotowanie zwłok do pochowania,
- pełna obsługa uroczystości pogrzebowych łącznie z zamówieniem stypy, orkiestry itp.,
- wynajem Sali Pożegnań ze zmarłą osobą,
- zaproszenie Mistrza Ceremonii Pogrzebowych,
- przygotowanie i rozwieszenie klepsydr,
- wykonanie tabliczki nagrobnej,
- opieka całoroczna nad grobem.

4. Produkty znajdujące się w ofercie
- trumny tradycyjne,
- trumny ekshumacyjne,
- drewniane obudowy grobów,
- krzyże nagrobne,
- tabliczki nagrobne,
- klepsydry,
- wieńce i wiązanki pogrzebowe,
- znicze.

Wyszukiwarka grobów

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Szylko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-25 15:11:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-25 15:14:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09 10:47:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »