ˆ

Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zadania Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami (IZD)

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-04 19:00:03 przez Leszek Wolański

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami (IZD)
 
I. Inwestycje, rewitalizacja zabytków:
 1. Opracowywanie danych dla rocznych i wieloletnich planów finansowych Gminy.
 2. Przygotowanie materiałów wyjściowych w zakresie zlecenia dokumentacji projektowej i nadzorowanie przebiegu prac projektowych.
 3. Przygotowanie materiałów wyjściowych w zakresie zlecenia wykonania robót budowlanych i koordynowanie przebiegu robót budowlanych.
 4. Przygotowanie materiałów wyjściowych w zakresie zlecenia nadzoru inwestorskiego, archeologicznego, konserwatorskiego, przyrodniczego w procesie inwestycyjnym i koordynowanie przebiegu prac nadzoru.
 5. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o braku sprzeciwu właściwych organów w zakresie wykonywania robót budowlanych i decyzji pozwoleń na budowę.
 6. Zawiadamianie o rozpoczęciu robót budowlanych właściwym organom.
 7. Wystąpienie o zarejestrowanie dziennika budowy do właściwych organów.
 8. Przygotowanie protokołu przekazania placu budowy i uczestniczenie w przekazaniu.
 9. Przygotowanie pełnomocnictwa Wykonawcy realizującemu zadanie inwestycyjne do reprezentowania w imieniu i na rzecz Inwestora.
 10. Organizowanie i uczestniczenie w radach budowy.
 11. Ewidencjonowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w układach miesięcznych i narastająco.
 12. Przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach.
 13. Naliczenie w razie konieczności kar za nieterminową realizację zamówienia.
 14. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.
 15. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.
 16. Zorganizowanie końcowego odbioru robót i przygotowanie protokołu odbioru.
 17. Zawiadamianie o zakończeniu robót właściwym organom lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 18. Rozliczenie zadań inwestycyjnych (opisywanie faktur, przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej urzędu, prowadzenie rejestru faktur).
 19. Rozliczanie zabezpieczeń umów i wnioskowanie do właściwej komórki organizacyjnej urzędu o ich zwolnienia.
 20. Kontrola usuwania wad i usterek ujawnionych w dniu odbioru i w okresie gwarancji i rękojmi oraz w razie konieczności naliczanie kar umownych.
 21. Przygotowanie dowodów wytworzenia środka trwałego (OT) oraz przekazania-przejęcia środka trwałego (PT).
 22. Przygotowywanie referencji za wykonane usługi i dostawy oraz roboty budowlane.
 23. Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancyjnym i rękojmi zrealizowanych robót i spisywanie protokołów.
 24. Współpraca z komórką organizacyjną urzędu właściwą do spraw pozyskiwania funduszy unijnych
  i funduszy krajowych w zakresie uczestnictwa w procesie przygotowania, składania wniosku, jego realizacji i monitorowania inwestycji.
 25. Prowadzenie zadań w zakresie udzielenia dotacji na rewitalizację zabytków na terenie Gminy (weryfikacja złożonych wniosków, przygotowywanie wezwań o uzupełnienie wniosków, udział w komisjach ds. weryfikacji złożonych wniosków i sporządzania protokołów, przygotowywanie projektów uchwał w sprawie udzielenia dotacji i ich zmian, przygotowywanie umów o udzieleniu dotacji i ich zmian, nadzór nad realizacją umów o udzielenie dotacji, rozliczenie umów o udzielenie dotacji).  
 26. Administrowanie budynkami urzędu (prowadzenie książek obiektów, zlecenie okresowych przeglądów budynków, zlecenie koniecznych prac remontowych i inwestycyjnych – budynek Urzędu i Ratusza).
 27. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy.
 
II. Zarządzanie gminnym pasem drogowym:
 1. Opracowanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych, przepustów i obiektów mostowych.
 2. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 3. Koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych.
 4. Opiniowanie przebiegu trasy urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych.
 5. Opiniowanie możliwości włączenia do drogi gminnej zjazdu z działki przyległej.
 6. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach gminnych pojazdów nienormatywnych.
 7. Opiniowanie wniosków komunikacji pasażerskiej (PKS, PKP i inni przewoźnicy).
 8. Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 9. Przygotowywanie spraw z zakresu ustalenia kategorii i przebiegu dróg gminnych oraz spraw dotyczących przygotowania opinii celem zaliczenia dróg do kategorii powiatowych.
 10. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, przepustów i obiektów mostowych.
 11. Prowadzenie książek obiektów dróg gminnych, przepustów i obiektów mostowych.
 12. Realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic.
 13. Realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymanie dróg i ulic.
 14. Realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania przepustów i obiektów mostowych.
 15. Realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania przystanków autobusowych.
 16. Realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu.
 17. Dokonywanie systematycznych przeglądów stanów technicznych dróg gminnych, przepustów i obiektów mostowych.
 18. Opiniowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego.
 19. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu kolizji drogowych wynikających z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi.
 20. Koordynowanie grupy pracowników gospodarczych wykonującej prace porządkowe i  prace remontowe niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę czy też zgłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kogut
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-04 18:59:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-04 19:00:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12 12:04:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony